Współpraca

FRAME

Zapraszamy do współpracy organizacje i osoby zainteresowane tematyką realizowanych przez nas projektów.

Grono instytucji z którymi działamy na rzecz rozwoju i promocji współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli stale powiększa się. Dziękujemy za okazane zaufanie i inspirację do działania

współpraca

Nasi partnerzy krajowi

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Badania prowadzone w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej cechuje kompleksowe ujęcie problemów pracy z uwzględnieniem wszystkich szczebli decyzyjnych (podmiotów), aspektów przestrzennych, ekonomicznych oraz społeczno-psychologicznych. Katedra ma również duże doświadczenie w pracach eksperckich i konsultacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i należących do sektora MSP.
W obrębie szeroko zakrojonych badań wyodrębnić można cztery główne kierunki:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
  • Zarządzanie różnorodnością, wiekiem, generacjami
  • Systemy społeczno-gospodarcze sprzyjające włączeniu i zrównoważonemu rozwojowi: silver economy, sharing economy, green economy
  • Rynek pracy
  • Zbiorowe stosunki pracy
  • Polityka społeczna
  • Komunikacja naukowa

Konsorcjum edukacyjne COGITO

Konsorcjum to partnerstwo między firmą szkoleniową Edyta Weigel a Fundacją Centrum Doskonalenia i Nauki. To realizacja marzeń dotyczących szkoleń, organizacji konferencji, promowania nauki i jej zastosowań. To grupa ludzi z pasją, która pragnie dzielić się swoim doświadczeniem trenerskim i ogromna wiedzą w zakresie kompetencji społecznych, kompetencji miękkich, metodyki działań edukacyjnych.

Lokomotywa. Pociąg do języka, bądź Lokomotywa. Stacja Edukacja.

Obie nazwy używane przez szkołę niosą nasze przesłanie, że nauka języka obcego to edukacja przez relację i komunikację. Dzięki nim można zmienić świat. Rozwijamy równocześnie wszystkie aspekty nauki języka obcego, ale szczególny nacisk kładziemy na opanowanie żywej komunikacji. Nasz zespół składa się z nauczycieli, którzy zarażają się wzajemnie entuzjazmem i dzielą pomysłami w każdej wolnej chwili. Nauczanie traktujemy jako misję, staramy się zarazić miłością do języka wszystkich uczniów od najmłodszych dwulatków, przez nastolatków aż po rodziców.

Rekoncept

Rekoncept to organizacja skoncentrowana na wprowadzaniu sztuki i ekoedukacji do codziennego życia każdego człowieka. Organizujemy targi sztuki we współpracy z polskimi artystami less- i zero-waste, aby pokazać alternatywne formy sztuki i rzemiosła w opozycji do skomercjalizowanych produktów. Cały czas staramy się rozwijać, dlatego kolejnym krokiem organizacji to realizacja ekowarsztatów, działań, które mają na celu zachęcenie ludzi do zdrowszego i bardziej ekologicznego życia.
Chcemy zmieniać świat!

Human Power

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem ekspertów – psychologów, badaczy, dietetyków, nauczycieli mindfulness & compassion, trenerów personalnych specjalizujących się w zarządzaniu energią pracowników i liderów. Wiemy, jak skutecznie zwiększać efektywność działania ludzi i wzmacniać ich odporność psychiczną, wykorzystując ich naturalny, biologiczny potencjał. Nasze programy rozwojowe oraz kampanie edukacyjne z zakresu zarządzania własną energią, wellbeingu i odporności psychicznej, oparte są o najnowsze, światowe wyniki badań z obszaru neurobiologii, psychologii behawioralnej, medycyny sportowej oraz dietetyki.
Od 2014 roku wspieramy organizacje, dzieląc się sprawdzonym podejściem do trwałej zmiany nawyków. Zwiększamy wiedzę, świadomość i indukujemy zmiany na poziomie konkretnych zachowań. Sprawiamy, że ludziom chce się dbać o ciągłe doskonalenie i własny poziom energii do działania.

www.humanpower.pl

https://www.linkedin.com/company/human-power-poland/?viewAsMember=true

https://www.facebook.com/zarzadzamyenergia

HunteR

HunteR to przede wszystkim Grzegorz Faraniec. Założyciel i właściciel firmy. Doradca zawodowy, pedagog, absolwent studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. W swym doświadczeniu zawodowym posiada jednak wiele różnorodnych kompetencji i kwalifikacji: pracował w hotelarstwie, gastronomii, w tym na stanowiskach kierowniczych, był wychowawcą na świetlicy, nauczycielem geografii, prowadził kursy pierwszej pomocy. Współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, kompetencji społecznych i miękkich. HunteR, jako część Konsorcjum COGITO – Centrum Edukacji posiada bogate zaplecze merytoryczne do oceny kwalifikacji, prowadzenia szkoleń i tworzenia ścieżki kariery. Do każdego przypadku podchodzi indywidualnie, nie działa wedle utartych schematów, ale też wykorzystuje najnowsze trendy i techniki HR.

https://www.facebook.com/HunteRGrzegorzFaraniec

https://workhunter.com.pl/

Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi

Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi to miejsce przeznaczone dla wszystkich mieszkańców pragnących włączyć się we współdecydowanie o Mieście Łodzi. W zrewitalizowanym budynku fabryki Henryka Wagnera utworzono miejsce przeznaczone na debaty oraz konsultacje społeczne, warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, spotkania dotyczące budżetu obywatelskiego oraz projektów z nim związanych, jak i inne przedsięwzięcia łączące łodzian. Oprócz tego oferowana jest tu również pomoc organizacjom pozarządowym – fundacjom i stowarzyszeniom.

Główną ideą Fabryki Aktywności Miejskiej jest tworzenie jak najlepszych warunków dla aktywnego uczestniczenia w życiu miasta każdemu mieszkańcowi, dlatego cel jej działalności stanowi także wsparcie różnych grup społecznych, przede wszystkim tych zagrożonych wykluczeniem, jak np. osoby niepełnosprawne czy cudzoziemcy. Na swojego pełnomocnika mogą liczyć także dzieci i młodzież oraz seniorzy. 

https://www.facebook.com/decydujemy.lodz/

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku

II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku to szkołą ponadpodstawowa o ponad 70-letniej tradycji. Przez wiele lat swojej działalności zyskała ogromny prestiż i uznanie wśród lokalnej społeczności. Doceniana jest także na arenie krajowej. Oferuje bardzo wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych zgodnych z preferencjami i zainteresowaniami jej uczniów. Bardzo prężnie współpracuje z instytucjami z otoczenia społeczno – gospodarczego, aktywnie angażuje się zarówno w projekty krajowe, jak i międzynarodowe.

https://www.facebook.com/baczynski.radomsko

http://www.lo2.radomsko.pl/cms/