Dbamy o rozwój aktywności międzynarodowej i edukacyjnej środowisk lokalnych

FRAME

Fundacja ma na celu rozwój i promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli.

Świat wokół nas podlega ciągłym zmianom. Megatrendy cywilizacyjne takie jak: globalizacja, informatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji, wzrost znaczenia ekologii i zrównoważone gospodarowanie stanowią wyzwanie dla Polski. Istnieje wiele problemów społeczno-gospodarczych, które kilkadziesiąt lat po okresie transformacji jeszcze nie zostały rozwiązane i pogłębiają trudności grup defaworyzowanych takich jak: osoby niepełnosprawne, młodzież, osoby dojrzałe.

Odpowiedź na potrzeby i oczekiwania potrzebujących jest możliwa dzięki promowaniu i podejmowaniu różnorodnych inicjatyw, szukaniu sprzymierzeńców na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Ważne miejsce w tym procesie zajmuje przedsiębiorczość, aktywność i współpraca obywatelska pod szyldem otwartego, demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa. Nauka, oświata, kultura, edukacja, ekonomia i gospodarka mogą stać w służbie wyrównywania szans i rozwoju oraz dobrostanu Polaków i pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej.

co robimy?

Działania podejmowane przez fundację

Mając na celu promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli,
Fundacja podejmuje następujące działania:

Rozwój współpracy międzynarodowej o szeroko rozumianym charakterze społecznym

Wspieranie integracji europejskiej oraz współpracy krajowej i międzynarodowej

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Działalność naukowa, naukowo-techniczna, edukacyjna i oświatowa oraz kulturalna

Propagowanie działań wspomagających rozwój kultury demokracji

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej

Integracja i porozumienie społeczeństw i kultur

Kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie grup defaworyzowanych na rynku pracy

Projektowanie i organizacja wsparcia osób dojrzałych zgodnie z ideą active ageing

Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju w ramach uczenia się przez całe życie

Organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej

Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w edukacji

Projektowanie narzędzi, metod i technik służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych

Doskonalenie procesów zarządzania organizacjami

Prowadzenie badań i analiz

zespół

Kadra ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

Nasz zespół to specjaliści w podejmowaniu skutecznych rozwiązań dotyczących problemów społeczno-gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Stale pracujący nad skutecznymi metodami i innowacjami w odpowiedzi na problemy społeczeństwa.

Jesteśmy częścią Konsorcjum Cogito – Centrum Edukacji

Konsorcjum Cogito to grupa ludzi z pasją, która pragnie dzielić się swoim doświadczeniem trenerskim i ogromna wiedzą w zakresie kompetencji społecznych, kompetencji miękkich, metodyki działań edukacyjnych. Oprócz naszej Fundacji, w jego skład wchodzą:

Tworzymy innowacyjne rozwiązania

Skontaktuj się z Nami!

FRAME – Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej w Łodzi

ID: E10144172
PIC: 902900736

Adres e-mail:

info@euframe.eu