Aspekty migracyjne

UNICULTURE: Tworzenie innowacyjnego podejścia szkoleniowego dla nauczycieli akademickich do pracy w nowoczesnym, zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku

Projekt UniCulture to projekt który zapewnił innowacyjne wsparcie dla kadry akademickiej w obszarze efektywnej pracy w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym (ICC).

Broszura informacyjna o projekcie UNICULTURE

Cel projektu:
Głównym celem projektu UniCulture było opracowanie innowacyjnego, holistycznego i interaktywnego podejścia do szkolenia kadry akademickiej z zakresu skutecznej realizacji procesu edukacyjnego w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym (ICC).

Grupa docelowa:
Kadra akademicka, która pracuje na co dzień w zróżnicowanym i międzykulturowym środowisku.

Oferta projektu:
W ramach projektu opracowany został kompleksowy pakiet szkoleniowy mający na celu:

 • zwiększanie świadomości kadry akademickiej w zakresie potrzeby dostosowania stylów nauczania do różnorodności środowiska uniwersyteckiego;
 • rozwijanie kompetencji skutecznej komunikacji międzykulturowej i wielokulturowej;
 • podkreślenie znaczenia właściwej i odpowiedniej komunikacji międzykulturowej i wielokulturowej jako środka dla lepszej integracji społecznej różnorodnych kulturowo grup studentów.

Pakiet szkoleniowy UniCulture zawiera:

 • Podręcznik dla kadry akademickiej opracowany w celu doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych związanych z pracą w środowisku ICC, a także pomocny w przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. Poprowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia w etno-pedagogice, etno-psychologii i edukacji międzykulturowej.
 • Zestaw ćwiczeń dla nauczycieli z praktycznymi przykładami i studiami przypadków w jaki sposób wykorzystywać przedstawione metody i techniki w codziennej pracy. Znajdziemy tu również interaktywne testy i ćwiczenia, które będą wspierać nauczycieli w procesie uczenia się.
 • Manual dla trenerów ułatwiający przeprowadzenie szkolenia UniCulture.
 • Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej, będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Materiały dostępne są w następujących wersjach językowych: polski, angielski, bułgarski, chorwacki i rumuński i są bezpłatne, do pobrania dla wszystkich zainteresowanych.

Wartość dodana:

 • pakiet szkoleniowy UniCulture stanowił wsparcie kadry akademickiej w dalszym doskonaleniu ich kompetencji społecznych i międzykulturowych.
 • projekt zapewnił niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do poznania i wdrażania interaktywnych technik dla różnych form interakcji pedagogicznej w środowisku ICC.
 • Projekt sprzyjał integracji społecznej i przeciwdziałaniu zachowaniom dyskryminacyjnym w społeczeństwie.

Wydarzenia

 • Seminaria i konferencje we wszystkich krajach partnerskich
 • Finalna konferencja w Brasov w Rumunii

Czas trwania projektu:

listopad 2019 – grudzień 2021

Partnerstwa strategiczne
w szkolnictwie wyższym

Więcej informacji:Koordynator projektu

Universitatea Transilvania din Brasov

Rumunia

Partnerstwo

Buckinghamshire New University

Wielka Brytania

Sveucilste u Zagrebu

Chorwacja

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Pax Rhodopica Foundationa

Bułgaria


Kontakt z opiekunem projektu

Adam Gogacz

adam(at)gogacz.eu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu


Tagi: