Edukacja szkolna Przedsiębiorczość / kreatywność / ekologia

Refashion for Good: Wzmacnianie potencjału społeczności szkolnych w kierunku stylu życia 4R poprzez modę

Cel projektu

Projekt Refashion for Good (RfG) ma na celu wzmocnienie pozycji nastolatków dzięki filozofii życia 4R (Reduce, Reuse, Recycle and Rethink) poprzez modę z podwójnym naciskiem na wpływ na środowisko i społeczeństwo. W tym celu Refashion for Good wyznacza następujące cele:

 • Wzmocnienie pozycji nauczycieli poprzez przekazanie metod i narzędzi do aktywizowania siebie i uczniów w kierunku praktyk 4R w tematyce mody.
 • Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie wdrażania stylu życia zgodnego z zasadami 4R.
 • Wyłonienie ambasadorów RfG, którzy będą inicjować zmiany w społeczności.

Grupy docelowe

Kluczowymi grupami docelowymi projektu są

 • uczniowie szkół średnich z różnych obszarów i środowisk
 • pedagodzy, nauczyciele szkół średnich
 • specjaliści ds. mody, działacze społeczni i przedsiębiorcy
 • instytucje publiczne i eksperci edukacyjni
 • wszyscy zainteresowani środowiskowym naturalnym i społecznym wpływem mody


Rezultaty

 1. Pakiet planów lekcji RfG
 • Baza Dobrych Praktyk, która zawierać będzie zbiór kompetentnych dobrych praktyk w obszarze Ekosystemu Zrównoważonej Mody ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie świadomości ekologicznej oraz rozwój umiejętności społecznych rozwijanych w szkołach średnich, a także w nieformalnych środowiskach edukacyjnych w całej Europie i poza nią. Będą one służyć również jako repozytorium inspiracji i stanowić podstawę do zapewnienia elastycznego pakietu zajęć edukacyjnych z innowacyjnymi i zaktualizowanymi scenariuszami lekcji i warsztatów.
 • Baza scenariuszy lekcji: Głównym rezultatem jest stworzenie scenariuszy lekcji i warsztatów opartych na filozofii 4R, wykorzystując wiedzę i doświadczenie osób zaangażowanych w obszar mody i edukacji.
 • 2. Zestaw narzędzi szkoleniowych dla nauczycieli RfG
 • Podręcznik skierowany do nauczycieli RfG zawierający ramy szkolenia RfG, obejmujący szczegółowy opis 15 scenariuszy lekcji/ warsztatów, ścieżkę szkolenia nauczycieli i alternatywne metody edukacyjne dostosowane do konkretnych sytuacji kulturowych / lokalnych.
 • Trzydniowe warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Warsztaty te zostaną zorganizowane przez partnera wiodącego rezultat 3 – Animaccion. Pięciu trenerów z organizacji partnerskich przeprowadzi szkolenie dla piętnastu nauczycieli szkół średnich z krajów partnerskich (Dania, Grecja, Włochy, Hiszpania, Polska). Doświadczą oni siły modelu RfG i przekażą informacje zwrotne na temat wstępnych założeń rezultatów projektu. Dzięki tym intensywnym warsztatom nauczyciele zostaną upoważnieni do przeprowadzenia testów pilotażowych w swoich szkołach.
 • Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli online. Otwarte dla wszystkich nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Warsztaty zostaną zrealizowane w ciągu 2 dni, w wymiarze 6 godzin w formule online, w języku angielskim oraz języku kraju partnerskiego.
 • 3. Centrum multimedialne RfG
 • Dobre praktyki: Ten rezultat będzie służył jako repozytorium dobrych praktyk z filmami i linkami od twórców zmian świadomości w modzie, osób zajmujących się zrównoważonym rozwojem w modzie lub odpowiednich projektów 4R dla szkół mody. Tutaj uczniowie, nauczyciele i oraz wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć praktyki z całego świata, od odnoszących sukcesy eko-przedsiębiorców i influencerów na rzecz pozytywnego nastawienia do inicjatyw aktywistycznych na rzecz Slow Fashion i lokalnych inicjatyw na rzecz zdrowia psychicznego i troski o innych.
 • Kącik nauczyciela RfG: Przestrzeń ta przeznaczona będzie dla nauczycieli i edukatorów; znajdą tam oni materiały i dodatkowe zasoby do wykorzystania w edukacji, oraz podręcznik dla nauczycieli, który zostanie uzupełniony o 5 filmów instruktażowych stworzonych przez konsorcjum w celu wyjaśnienia i wizualizacji wytycznych podręcznika.
 • Podcasty RfG – Inspiracje: Zadaniem Partnerów będzie dotarcie do specjalistów w zakresie mody i pozytywności oraz świadomości ekologicznej,  którzy podzielą się z nimi swoimi praktykami i dadzą wskazówki młodym ludziom na rzecz rozwoju praktyk zrównoważonej przyszłości w obszarze mody, oraz tworzenia wzorców mody kreującej świat bez stereotypów i dyskryminacji.
 • Brand with Me: W uzupełnieniu do planów lekcji RfG, rezultat ten obejmować będzie przestrzeń dla filmów fabularnych ze szkolnych pokazów mody RFG tworzonej przez uczniów, a także z ich interakcji z lokalnymi praktykami mody i filozofii 4R.


Wartość dodana

Projekt ma na celu stworzenie zrównoważonej środowiskowo i społecznie społeczności szkolnej -4R-, kształtowanie przyszłych twórców zmian, osiąganie nie tylko bardziej ekologicznych zachowań, ale także przełamywanie stereotypów i błędnych przekonań, tworzenie bardziej integracyjnego środowiska o wysokiej jakości poprzez metody partycypacyjne, kampanie i zaangażowanie społeczności.

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Zostanie przeprowadzone także szkolenie dla nauczycieli uwzględniające opracowane przez partnerstwo projektu materiały.

Czas trwania projektu:

styczeń 2023 – grudzień 2025

Więcej informacji:Koordynator projektu

NNY – New Nordic Youth efterskole

Dania

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Associació Animacción Arteterapia

Hiszpania

CESIE

Włochy

Diapolitismiko Gymnasio Evosmou

Grecja

People of 2050

Dania

Stimmuli for Social Change

Grecja


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Edyta Weigel

edyta.weigel1974(at)gmail.com


Tagi: