Edukacja wyższa

DigitUni: Budowanie potencjału cyfrowego profesorów nauk humanistycznych poprzez partnerstwo z firmami technologii cyfrowych

Projekt DigitUni skupia się na rozwoju zdolności profesorów i asystentów uczelni humanistycznych do wdrażania nauczania online, mieszanego i na odległość w hybrydowym środowisku online (HOE) poprzez wzmocnienie i rozszerzenie ich cyfrowych umiejętności i kompetencji pedagogicznych. Będzie zatem wspierać profesorów i asystentów nauk humanistycznych oraz ich proces kształcenia w stawaniu się bardziej innowacyjnym i cyfrowym, a także inicjowaniu i kontynuowaniu współpracy z zewnętrznymi autorytetami (takimi jak firmy informatyczne/cyfrowe), wzmacniając w ten sposób powiązania między wydziałami humanistycznymi a badawczą i innowacyjną stroną świata cyfrowego.

Cel projektu

Głównym celem DigitUni jest wsparcie transformacji cyfrowej i zwiększenie zdolności profesorów nauk humanistycznych do zapewnienia wysokiej jakości cyfrowej edukacji poprzez rozwój ich kompetencji cyfrowych i wzmocnienie współpracy z firmami/ekspertami w dziedzinie technologii cyfrowych.

Grupy docelowe:

Głównymi odbiorcami projektu są:

 • profesorowie i asystenci uniwersyteccy
 • trenerzy, doradcy zawodowi, edukatorzy
 • studenci;
 • firmy informatyczne i cyfrowe


Rezultaty

 1. Ramy metodologiczne DigitUni opisujące pedagogiczną interaktywną technologię szkolenia zawodowego/pedagogicznego dotyczącą tego, jak profesorowie uniwersyteccy, asystenci i badacze mogą wdrożyć nauczanie online, blended i na odległość poprzez model hybrydowy lub online.
 2. Cyfrowy zestaw narzędzi, podzielony na kilka modułów, zapewniający zestaw zasobów cyfrowych, które będą wspierać profesorów humanistycznych w dostarczaniu wysokiej jakości, integracyjnej edukacji cyfrowej w procesie nauczania hybrydowego/online.
 3. Podręcznik DigitUni dotyczący procesu nauczania hybrydowego i online – zawierający główne podejścia pedagogiczne i zapewniający rozwiązania dostosowane do lokalnych wyzwań w celu poszerzenia cyfrowych kompetencji zarówno profesorów, jak i studentów.
 4. Platformy e-learningowe DigitUni i interaktywna biblioteka – E-platforma i interaktywne repozytorium, które ma być używane do przechowywania wszystkich rezultatów projektu DigitUni i działać jako bank danych z różnymi zasobami (zarówno interaktywnymi, jak i pasywnymi) dla kadry akademickiej i studentów w procesie edukacji hybrydowej/online.
 5. Strategia sieciowa dla partnerstwa pomiędzy firmami cyfrowymi i uczelnianymi wydziałami humanistycznymi – strategia będzie oparta na wszystkich rezultatach opracowanych w ramach projektu. Ulepszy ona model teoretyczny w koncepcję obejmującą cały region lub kraj, w jaki sposób różne wydziały humanistyczne mogą współpracować z zaawansowanymi technologicznie firmami. Strategia sieciowa zostanie opracowana w ścisłej współpracy pomiędzy partnerami projektu, krajowymi partnerami IT i niektórymi profesorami uniwersyteckimi i asystentami (stażystami pilotażowymi), którzy będą zainteresowani wspieraniem tego procesu


Wartość dodana

 • Zapewnienie wysokiej jakości edukacji cyfrowej w środowisku hybrydowym/online oraz podniesienie świadomości na temat nowych narzędzi cyfrowych i metod pracy.
 • Zwiększenie kompetencji zawodowych i cyfrowych grupy docelowej w zakresie korzystania z zasobów cyfrowych przy jednoczesnym budowaniu ich umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów.
 • Zwiększenie różnych zestawów umiejętności grupy docelowej i opanowanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy niezbędnych kompetencji studentów zgodnie z ich specjalizacjami, przy użyciu rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim odbędzie się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Czas trwania projektu:

styczeń 2022 – maj 2024

Więcej informacji:Koordynator projektu

Vilniaus Colegija

Litwa

Partnerstwo

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

Universitatea Transilvania din Brasov

Rumunia

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Panepistimo Patron

Grecja

Pax Rhodopica Foundationa

Bułgaria


Kontakt z opiekunem projektu

Adam Gogacz

adam(at)gogacz.eu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu


Tagi: