Dziedzictwo kulturowe

CultHera: Zaangażowanie obywatelskie na rzecz dziedzictwa kulturowego i historycznego w środowisku miejskim i podmiejskim w kontekście UE

We współczesnym społeczeństwie istnieje pilna potrzeba, aby wspierać zaangażowanie kulturalne, dialog międzykulturowy i aktywny udział członków społeczności lokalnych oraz pracowników uczelni. Celem jest promowanie i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym / unijnym. Projekt CultHera będzie realizowany przez 6 partnerów z 6 krajów. W skład konsorcjum wchodzą 4 uczelnie i 2 fundacje działające w obszarze edukacji, wspierania społeczności lokalnych i promocji narodowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Eksperci z tych organizacji partnerskich zidentyfikowali pilną potrzebę opracowania holistycznego podejścia szkoleniowego dla profesorów i asystentów uniwersyteckich w zakresie podnoszenia świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego we wspólnym kontekście UE, poprzez lepszą socjalizację i zarządzanie.

Cel projektu

Ogólnym celem projektu CultHera jest wzmocnienie kompetencji pracowników uniwersytetów w celu promowania obywatelskiego zaangażowania w dziedzictwo kulturowe i historyczne w środowisku miejskim i podmiejskim. W szerszej perspektywie działania te mają prowadzić do podniesienia świadomości i lepszego zrozumienia wspólnych wartości i zasad UE oraz koncepcji wspólnej przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • rozwój kompetencji profesorów i asystentów uniwersyteckich w zakresie nauczania i stosowania modeli uspołeczniania dziedzictwa kulturowego i historycznego w krajobrazie miejskim;
 • umożliwienie i promowanie wyższego stopnia spójności dziedzictwa kulturowego i historycznego we wspólnej perspektywie UE;
 • rozwój, dyskusja i wymiana dobrych praktyk w zakresie uspołeczniania dziedzictwa kulturowego i historycznego w środowisku miejskim i podmiejskim;
 • zwiększenie kompetencji grupy docelowej w zakresie integracji i zarządzania kulturowymi i historycznymi artefaktami, obiektami i miejscami w krajobrazie miejskim;
 • pokazanie potencjału odpowiednio uspołecznionych obiektów/ miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznego w zakresie poprawy warunków życia i możliwości ekonomicznych społeczności lokalnych;

Grupy docelowe:

 • pracownicy uniwersytetów w miastach partnerskich – rektorzy, dziekani, profesorzy, asystenci;
 • kuratoria oświaty;
 • lokalne, regionalne i ogólnokrajowe organy administracyjne zarządzające dziedzictwem kulturowym i historycznym;
 • organizacje pozarządowe zajmujące się obiektami dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 • władze miejskie odpowiedzialne za edukację i dziedzictwo kulturowe i historyczne;
 • instytucje edukacyjne, takie jak centra kształcenia i szkolenia zawodowego, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • struktury administracji działające w obszarze edukacji i dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 • związki zawodowe profesorów uniwersyteckich i pracowników dydaktycznych uniwersytetów;
 • przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Turystyki;
 • uczelnie prowadzące programy pedagogiczne oraz programy w zakresie nauk o kulturze i studiów nad UE;
 • krajowe stowarzyszenia profesjonalnych trenerów;
 • organizacje zarządzające programami UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i historycznego i polityki spójności UE w dziedzinie kultury.


Rezultaty

W ramach projektu prowadzonego przez konsorcjum składające się z 6 partnerów pochodzących z Rumunii, Polski, Portugalii, Włoch, Chorwacji i Bułgarii, zostanie opracowanych 6 rezultatów: 

 1. Ramy metodologiczne CultHera – Działanie to będzie koncentrować się na opracowaniu podejścia metodologicznego do uspołeczniania dziedzictwa kulturowego i historycznego w środowiskach miejskich i podmiejskich, z możliwością jego pełniejszej i lepszej ochrony, konserwacji i ekspozycji w sposób, który stworzy wartość dodaną (zarówno pod względem kulturowym, społecznym, jak i ekonomicznym) dla całej społeczności.
 1. Pakiet szkoleniowy CultHera – Pakiet szkoleniowy będzie zawierał następujące dokumenty: Metodologia „włączania” dziedzictwa kulturowego i historycznego (CHH) we współczesne środowisko miejskie i podmiejskie oraz Podręcznik CHH; Podręcznik CHH.
 2. Model zintegrowanego podejścia do socjalizacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i historycznym w środowisku miejskim i podmiejskim – zapewni możliwości zwiększenia inwestycji i kwalifikacji zawodowych specjalistów pracujących w dziedzinie ochrony i socjalizacji dziedzictwa kulturowego i historycznego.
 3. Poradnik CultHera dla mentorów – głównym celem i tematem poradnika będzie to, jak w najbardziej odpowiedni i efektywny sposób przeprowadzić szkolenie profesorów i asystentów uniwersyteckich w zakresie CultHery.
 4. Strategia obywatelskiego zaangażowania w uspołecznianie dziedzictwa kulturowego i historycznego w środowisku miejskim i podmiejskim – partnerzy projektu opracują dokument strategiczny, który przedstawi zestaw możliwych rozwiązań w celu zmniejszenia i przezwyciężenia zidentyfikowanych deficytów w istniejącej ofercie szkoleniowej w zakresie uspołeczniania i zarządzania dziedzictwem kulturowym i historycznym (CHH) w środowisku miejskim i podmiejskim (USE). Strategia będzie opierać się na zidentyfikowanych dobrych praktykach i podejściach, a także na pogłębionej wiedzy i zrozumieniu tematu podczas opracowywania wszystkich poprzednich rezultatów oraz dzięki rozmowom z członkami grupy docelowej i interesariuszami procesu. A także w oparciu o własną wiedzę partnerów na ten temat.
 5. Platforma e-learningowa CultHera i e-biblioteka – Platforma e-learningowa projektu CultHera zostanie specjalnie zaprojektowana i będzie wykorzystywana na potrzeby projektu. Zostanie ona opracowana równolegle z opracowaniem wszystkich rezultatów. Będzie więc dostępna do wykorzystania razem z kursem. Platforma będzie zawierać:
  – pakiet szkoleniowy CultHera, Model zintegrowanego podejścia, Przewodnik dla mentorów oraz Strategię zaangażowania obywatelskiego,
  – bank danych z różnymi zasobami (zarówno materiałami interaktywnymi, jak i pasywnymi) zarówno dla kadry akademickiej, jak i studentów,
  – testy przygotowawcze dla uczestników (tj. członków grupy docelowej), aby sprawdzić, czego nauczyli się po szkoleniu CultHera.

Planowane działania

 • Finalne konferencje we wszystkich krajach partnerskich na początku 2024 r.

Czas trwania projektu:

grudzień 2021 – kwiecień 2024

KA220 – Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym

Więcej informacji:Koordynator projektu

Universitatea Transilvania din Brasov

Rumunia

Partnerstwo

Universidade de Madeira

Portugalia

Universita Politecnica delle Marche

Włochy

Sveucilste u Zagrebu

Chorwacja

Pax Rhodopica Foundationa

Bułgaria

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Edyta Weigel

edyta.weigel1974(at)gmail.com


Tagi: