Aspekty migracyjne

WHATtoDOif: Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych

Badania wskazują, że osoby ze środowisk migracyjnych i mniejszości etnicznych często napotykają trudności wynikające z braku informacji i niedostatecznej wiedzy o systemie organizacyjnym kraju, do którego przybywają. Dodatkowo, niższy poziom znajomości lokalnego języka w połączeniu z omawianą barierą informacyjną mogą stanowić poważną przeszkodę w rozwoju i dążeniu tych osób do poprawy swoich umiejętności i szans na drodze do lepszego życia oraz aktywnego funkcjonowania w kraju, do którego przyjeżdżają.

Celem projektu WHATtoDOif było zebranie informacji na temat kluczowych aspektów życia społecznego i funkcjonowania instytucji istotnych z punktu widzenia osób, które migrują do państw uczestniczących w projekcie (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Bułgaria i Czechy) oraz opracowanie narzędzi do rozwijania umiejętności językowych niezbędnych  do skutecznej komunikacji w tym zakresie na szczeblu administracyjnym kraju przyjmującego.

Wspieranie nowo przybyłych obcokrajowców w zdobywaniu niezbędnych umiejętności językowych i informacji umożliwiających pokonanie podstawowych przeszkód życia w nowym kraju a także przyczynienie się do poprawy poziomu ich integracji i lepszego włączenia do społeczności lokalnych.

Cel projektu

Projekt  WHATtoDOif miał na celu pomoc nowo przybyłym cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom w lepszej orientacji w systemie gospodarczym, edukacyjnym, społecznym i innych aspektach życia w kraju przyjmującym, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób lub ich silnej zależności od społeczności etnicznej.

Grupy docelowe

Projekt przyczynił się do udoskonalenia wiedzy przez  migrantów na temat wybranych obszarów tematycznych dotyczących systemu lokalnego w krajach partnerów. Ponadto migranci otrzymali przydatne e-słowniki i samouczki wideo, które wspierają ich umiejętności komunikacyjne i interakcję z pracodawcami oraz urzędami publicznymi podczas wyjaśniania ich potrzeb, a zatem projekt miał wpływ na ich umiejętności językowe w lokalnym języku.

Dzięki rezultatom projektu migranci są lepiej zorientowani w jaki sposób szukać rozwiązań  konkretnych problemów, z którymi mogą się spotkać, próbując zorganizować swoje życie w nowym kraju.

Działania w ramach projektu WHATtoDOif wsparły również nauczycieli językowych, pracujących z migrantami, oferując im materiały do pracy z tą grupą docelową.

Produkty, które zostały opracowane w ramach projektu, stanowią cenne wsparcie dla organizacji współpracujących z osobami pochodzenia migracyjnego (organizacji pozarządowych, wolontariuszy, stowarzyszeń migrantów itp.). Organizacje te mogły korzystać z przewodnika zawierającego przydatne informacje na temat tego, jak funkcjonuje lokalny system w ważnych dla migrantów obszarach życia pozostałych materiałów wspierających.

Kluczowe grupy do których skierowany był projekt :

  1. Instytucje edukacyjne szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących z cudzoziemcami itp.
  2. Organizacje zatrudniające migrantów;
  3. Organizacje ułatwiające integrację migrantów w społeczeństwie kraju przyjmującego;
  4. Migranci, którzy przebywają na terenie kraju przyjmującego.


Rezultaty

Aby zrealizować powyższy cel, w projekcie opracowane zostały następujące rezultaty:

  • Rezultat 1: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas – słownik terminów – Zebrane zostały tu informacje dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w danym kraju takich jak rynek pracy, edukacja, sprawy wizowe, opieka zdrowotna, warunki mieszkaniowe, prawa człowieka oraz uczestnictwo obywatelskie i polityczne. Dostępny jest również glosariusz podstawowych zwrotów przydatnych w każdym z powyższych obszarów tematycznych, który przetłumaczony został na 16 języków (w tym polski i ukraiński).
  • Rezultat 2: Mapa Rozwiązań – na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi migranci mogą mieć do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostały scenariusze „Co zrobić, jeśli?”, zawierające propozycje i podpowiedzi jak postępować w danej sytuacji.
  • Rezultat 3: WHATtoDOif: Pakiet Językowy – Każdemu „zidentyfikowanemu rozwiązaniu” towarzyszy moduł językowy, zawierający ćwiczenia do nauki podstawowych zwrotów i terminologii związanej z określonym obszarem tematycznym.
  • Rezultat 4: WHATtoDOif: Przewodniki Wideo – Filmy opisujące mapę rozwiązań, przygotowan we wszystkich językach partnerskich, a także w językach dominujących społeczności migrantów w krajach partnerskich.
  • Rezultat 5: WHATtoDOif: Repozytorium www i Aplikacja Mobilna – Aplikacja połączona ze stroną internetową projektu zawiera wszystkie powyższe rezultaty projektu w łatwej w użyciu formie.  Zbiór informacji na temat zidentyfikowanych obszarów życia w nowym kraju, potencjalnie stanowiących wyzwanie dla migrantów (IO1) połączony został z sugerowanymi rozwiązaniami (IO2), materiałem do samodzielnej nauki słownictwa dotyczącego danego obszaru  tematycznego (IO3) i przewodnika wideo w wybranym języku (IO4). Dostępna jest również aplikacja na telefony komórkowe, dzięki czemu użytkownicy mogą z niej wygodnie korzystać w dowolnym momencie, gdy będą potrzebują znaleźć odpowiednią frazę lub termin językowy.

W jakich językach zostały opracowane materiały?

Wszystkie materiały zostały przetłumaczone na języki narodowe organizacji partnerskich projektu (bułgarski, czeski, angielski, włoski, grecki i polski), a także na 6 dodatkowych języków migrantów: arabski, wietnamski, ukraiński, afrikaans, rumuński i rosyjski.

Wszystkie rezultaty projektu są bezpłatne i dostępne w wersji elektronicznej do pobrania.

Wydarzenia promocyjne

W każdym kraju partnerskim odbyło się wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty .

Czas trwania projektu:

październik 2019 – marzec 2022

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Więcej informacji:Koordynator projektu

European Center for Quality

Bułgaria

Partnerstwo

European Center for Quality

Bułgaria

Spolek PELICAN, z.s.

Czechy

Associazione INNOVAMENTIS

Włochy

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

The Mosaic Art And Sound Ltd

UK

SYNTHESIS Center for Research and Education Limited

Cypr


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu


Tagi: