Przedsiębiorczość / kreatywność / ekologia

ServiceDigiCulture: Cyfrowe i zrównoważone innowacje w usługach sektora kultury i sektora kreatywnego

Sektor kultury i sektor kreatywny (CCS) należą do sektorów najbardziej dotkniętych  przez COVID-19. W wyniku kryzysu spowodowanego przez pandemię właśnie w tych sektorach wzrosło bezrobocie i niepewność pracy. Kryzys wywołany pandemią wywarł negatywny wpływ na około 8,7 mln osób i 1,1 mln przedsiębiorstw kulturalnych w całej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii na tak dużą skalę utrudniono osobom prywatnym i przedsiębiorcom, zarówno pierwsze wejście na rynek pracy, jak i powrót do pracy. W konsekwencji aktywność tego sektora jest zagrożona. Taka sytuacja może spowodować nieodwracalne szkody i trwały upadek sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie. Mniejsza konsumpcja obywateli w tym zakresie będzie miała wpływ nie tylko na dobrobyt i spójność społeczną, a także na inne sektory, takie jak turystyka.

Sektory CCS potrzebują trwałych, adaptowalnych i zrównoważonych rozwiązań, aby poradzić sobie ze zmianami społecznymi spowodowanymi przez COVID-19. Projekt ServiceDigiCult ma na celu rozwój umiejętności osób związanych, lub chcących  działać w tych sektorach, w tym osób bezrobotnych, zatrudnionych, samozatrudnionych oraz mikro i małych organizacji.  Głównymi umiejętnościami, które należy rozwijać w tym kontekście są innowacyjność oraz projektowanie na nowo usług oraz produktów, które mają być dostarczane klientom w zcyfryzowanym społeczeństwie. W celu sprostania wyzwaniom przyszłości istotne staje się także strategiczne myślenie i przewidywanie.

Cel projektu

Projekt ServiceDigiCult ma na celu opracowanie internetowego szkolenia oraz zestawu narzędzi, które będą przydatne do rozwijania innowacyjnego myślenia i projektowania nowatorskich usług. Innowacyjne podejście oraz “design thinking” mogą być wykorzystane do zoptymalizowania i udoskonalenia własnej oferty, przy wykorzystaniu nowych technologii, aby wejść na scyfryzowany rynek usług i produktów. Aby sprostać wyzwaniom sektorów kreatywnych projekt wykorzystuje nowe metody pracy.

Szkoleniu będzie towarzyszył podręcznik dla uczestników oraz  trenerów dotyczący efektywnej pracy z oferowanymi w ramach projektu zasobami edukacyjnymi, min. przewodnikiem foresightu strategicznego. Pozwoli to uczestnikom przygotować się do przewidywania i reagowania na zmiany społeczne i sektorowe z wykorzystaniem innowacji w usługach. Szkolenie może być wykorzystywane jako autonomiczne szkolenie online, w którym można wziąć udział niezależnie od czasu i miejsca. Jednak może ono także być prowadzone w formule nauczania online lub “blended learning”. Zestaw narzędzi i materiały będą dostępne online, aby każdy, kto tego potrzebuje, mógł z nich skorzystać.

Grupy docelowe:

  • Grupa docelowa 1: osoby bezrobotne, zatrudnione, samozatrudnione, mikro przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa działające w branży kulturalnej oraz w sektorze kreatywnym na terenie Unii Europejskiej, które potrzebują dopasowanych do swoich potrzeb szkoleń w zakresie innowacyjnego podejścia do świadczonych usług.
  • Grupa docelowa 2: podmioty kulturalne, sponsorzy, instytucje wspierające, takie jak samorządy terytorialne, organizacje kulturalne, stowarzyszenia, profesjonaliści z zakresu design thinking, organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, które mogą otrzymać materiały wypracowane w toku projektu w celu wspierania grupy docelowej nr 1.


Rezultaty

W ramach projektu realizowanego przez 6 partnerów z Finlandii, Bułgarii, Polski, Wielkiej Brytanii zostaną opracowane 4 rezultaty:

  1. Ramy kompetencji – zdefiniowanie i walidacja ram kompetencji, które dadzą podstawę do opracowania programu szkolenia i materiałów. Ten rezultat będzie obejmował jakościowe i ilościowe badania we wszystkich krajach partnerskich projektu, w tym ankiety, wywiady oraz analizę danych zastanych.
  2. Szkolenie ServiceDigiCult i zestaw narzędzi do nauki online i blended learning – metody szkoleniowe mają uwzględniać m.in. teksty, filmy – webinaria, przykłady i narzędzia/zestaw narzędzi do wprowadzania innowacji w usługach opartych na doświadczeniu użytkowników.
  3. Podręczniki wdrażania szkolenia ServiceCult: Kurs pilotażowy ServiceDigiCult – stanowiły będą pomoc zarówno w szkoleniu, jak i w późniejszym wdrożeniu innowacji do praktyki zawodowej. Będą także wsparciem w zredefiniowaniu sposobu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  4. Przewodnik dotyczący foresightu strategicznego – umożliwi osobom bezrobotnym jak również osobom zatrudnionym, samozatrudnionym oraz mikro i małym organizacjom w sektorze kultury i sektorze kreatywnym proaktywne przewidywanie i dostosowywanie się do zmian zachodzących w społeczeństwie


Wartość dodana

Dużą wartością dodaną projektu jest jego międzynarodowe partnerstwo i doświadczenie zespołu projektowego. Ponadnarodowe konsorcjum zostało dobrane w taki sposób, by kompetencje poszczególnych partnerów wykorzystać w realizacji zadań związanych z wyzwaniami stojącymi przed sektorem CCS. Każdy z partnerów ma dostęp do dużej liczby przedstawicieli sektorów CCS. Ponadto dobór partnerów uwzględnia także różne tradycje (kulturowe i kreatywne) w ramach tych sektorów, co pozwoli odzwierciedlić heterogeniczny obraz branży w Europie. Dzięki temu wypracowane zostanie wspólne europejskie podejście, które można będzie dostosować do realiów różnych krajów. Oprócz kluczowych partnerów w projekt zaangażowani są partnerzy reprezentujący sektor kreatywny, którzy wezmą udział w pilotażu opracowanych rozwiązań. Dodatkowo partnerstwo wzbogacone zostało także o partnerów stowarzyszonych z Finlandii, Polski, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Planowane działania

  • Seminaria i konferencje we wszystkich krajach partnerskich
  • Konferencja podsumowująca w Polsce

Czas trwania projektu:

czerwiec 2021 – maj 2023

KA227 – Partnerstwa dla Kreatywności

Więcej informacji:Koordynator projektu

OY VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU – VASAYRKESHOGSKOLA AB

Finlandia

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

European Center for Quality

Bułgaria

INOVA CONSULTANCY LTD

UK

CLUB 9000

Bułgaria

Österbottens Hantverk rf

Finlandia


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Adam Gogacz

adam(at)gogacz.eu


Tagi: