Przedsiębiorczość / kreatywność / ekologia

RecyklART: kreatywny recykling dla dobra środowiska

Dlaczego taki projekt?

Trzy istotne kwestie wpłynęły na stworzenie projektu RecyclART.

 1. Świadomość ilości odpadów produkowanych przez obywateli – w Europie jedna osoba zużywa co roku 16 ton różnych materiałów, z czego aż 6 ton staje się odpadami, a tylko ograniczona część (36%) jest poddawana recyklingowi.
 2. Poczucie własnej wartości i zdolność odkrywania siebie na nowo staje się bardzo istotne zwłaszcza w kontekście trudnego okresu społeczno-gospodarczego, którego obecnie doświadczamy na świecie (pandemia coivd19).
 3. Umiejętność znajdowania alternatywnych rozwiązań pojawiających się problemów jest wyjątkowo ważna, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Projekt RecyclART ma na celu opracowanie ponadnarodowego programu sprzyjającego rozwijaniu kreatywności i promowaniu wykorzystywania kreatywności przez osoby dorosłe, aby:

 • działać dla dobra środowiska i znaleźć nowe, alternatywne sposoby przekształcania odpadów w dzieła sztuki
 • podnosić umiejętności długotrwale bezrobotnych dorosłych poprzez zwiększenie ich samooceny oraz umiejętności rozwiązywania problemów, poprzez kontakt ze sztuką i jej tworzenie.

W związku z tym projekt koncentruje się na następujących priorytetach:

 • Rozwój umiejętności i włączenie społeczne poprzez kreatywność i sztukę
 • Cele środowiskowe i klimatyczne
 • Wspieranie rozwiązań do podnoszenia własnych kompetencji

Projekt dotyczy dwóch wymiarów kreatywnego recyklingu:

 1. okazjonalny, kreatywny recykling: okazjonalna działalność polegająca na recyklingu i ponownym użyciu materiałów;
 2. oparty na podejściu projektowym, kreatywny recykling: systematyczne działanie z wykorzystaniem recyklingu i przetwarzania, zgodnie z procedurą POTRZEBA → PROJEKT → ODPADY → NOWY OBIEKT.

Podczas gdy pierwszy wymiar związany jest z kreatywnością artystyczną, drugi wymaga także podejścia projektowego, czyli m.in. umiejętności rozwiązywania problemów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób dorosłych, poprzez doskonalenie ich umiejętności w zakresie recyklingu z wykorzystaniem kreatywnego projektowania. Cele szczegółowe to:

 • Rozwijanie współpracy i innowacji między artystami pracującymi z osobami zagrożonymi wykluczeniem, dorosłymi oraz edukatorami rozwijającymi świadomość ekologiczną i twórczą;
 • Podnoszenie i poszerzenie kompetencji artystów pracujących z edukatorami lub osobami zagrożonymi wykluczeniem;
 • Promowanie metod arteterapii wśród profesjonalistów pracujących z członkami społeczności narażonych na wykluczenie, rozwój ich kompetencji oraz tworzenie lokalnych i międzynarodowych sieci.

Grupy docelowe

 • Długotrwale bezrobotni dorośli, zainteresowani działaniami twórczymi oraz połączeniem recyklingu z designem;
 • Edukatorzy osób dorosłych wykorzystujący kreatywne metody pracy oraz artyści tworzący (aktualnie bądź w przeszłości) nowe przedmioty z użyciem odpadów, którzy chcieliby wesprzeć dorosłych uczących się w tym zakresie.


Rezultaty

W ramach projektu prowadzonego przez konsorcjum składające się z 6 partnerów pochodzących z Grecji, Włoch, Polski, Albanii, Rumunii, zostaną opracowane 3 rezultaty:

 1. Dobre praktyki w zakresie „okazjonalnego recyklingu kreatywnego” wśród OSÓB DOROSŁYCH – analiza stanu wiedzy na temat okazjonalnego recyklingu kreatywnego. Okazjonalny recykling kreatywny to działanie polegające na stworzeniu nowego przedmiotu (ozdobnego lub nie potrzebnego od razu do konkretnego zadania) zaczynając od posiadanego zestawu materiałów odpadowych (proces: ODPADY →POMYSŁ → NOWY OBIEKT).
 2. Materiały do ​​nauki i praktyczny podręcznik w celu zwiększenia „okazjonalnego kreatywnego recyklingu” i systematycznego „opartego na podejściu projektowym, kreatywnego recyklingu” . Rezultat ten będzie zbiorem materiałów oraz serii działań, które sprawiają, że recykling jest systematyczny i projektowy, a nie tylko okazjonalny. Materiały będą promowały twórczą aktywność recyklingową jako wsparcie dla rozwoju samooceny dorosłych, którzy ze względu na długotrwałe pozostawanie bez pracy mają trudności z jej znalezieniem.

Platforma wymiany RecyclART. Platforma wymiany będzie darmową otwartą przestrzenią skierowaną do dorosłych (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych), artystów recyklingu, ogólnie artystów, edukatorów osób dorosłych, ludzi zainteresowanych projektowym recyklingiem twórczym i ścieżkami podnoszenia umiejętności oraz dzieleniem się pomysłami i przedmiotami ze społecznością


Wartość dodana

Projekt zapewni cenne doświadczenie międzykulturowe dla partnerów z 6 krajów i ich lokalnych oraz krajowych interesariuszy. Stworzy profesjonalną sieć i rozwinie umiejętności samorealizacji poprzez sztukę, z wykorzystaniem recyklingu. W ten sposób podniesie samoocenę osób długotrwale bezrobotnych.

Planowane działania

 • Seminaria i konferencje w 2023 we wszystkich krajach partnerskich
 • Konferencja podsumowująca w Albanii

Czas trwania projektu:

marzec 2021 – luty 2023

KA227 – Partnerstwa dla Kreatywności

Więcej informacji:Koordynator projektu

OIKIPA

Grecja

Partnerstwo

Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabia – AESD

Rumunia

PROMIMPRESA SRL

Włochy

DIEK Agriniou

Grecja

Institue for Sustainable Development, Environment and Tourism – InSet

Albania

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu


Tagi: