Aspekty migracyjne

Newcomers@Work Wzmocnienie szans na zatrudnienie młodych uchodźców i migrantów NEET”

Cel projektu

Newcomers@Work ma na celu wspieranie młodych uchodźców/migrantów NEET (Not [engaged] in Education, Employment or Training) w ich wejściu na rynek pracy, przy jednoczesnym braku świadomości pracodawców
i niedoborze zintegrowanych możliwości zatrudnienia.

Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe projektu to:

 • Nowo przybyli migranci, uchodźcy lub osoby ubiegające się o azyl w wieku 18-25 lat, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą (NEET) i mieszkają w kraju przyjmującym krócej niż 5 lat.
 • Specjaliści ds. młodzieży pracujący z młodzieżą NEET uchodźcami/migrantami
 • Pracodawcy, którzy mogą oferować możliwości zatrudnienia uchodźcom/migrantom NEET..


Rezultaty

 1. Poprawa lokalnych systemów zatrudnienia dla migrantów
  w krajach przyjmujących, poprzez stworzenie całościowych usług wsparcia łączących lokalnych młodych pracowników
  z pracodawcami.
 2. Wspieranie współpracy ponadnarodowej w celu transferu doświadczeń, wiedzy i praktyk związanych ze służbami zatrudnienia, stawiając pracowników młodzieżowych jako pomost między młodymi NEET o pochodzeniu uchodźczym/migracyjnym a lokalnym pracodawcą.
 3. Wyższa jakość zaangażowania lokalnych pracodawców, którzy będą wspierani w mentoringu i zatrudnianiu migrantów.


Wartość dodana

Oczekuje się, że na poziomie lokalnym/krajowym projekt Newcomers@Work wywrze znaczący wpływ na przepisy i usługi skierowane do młodych migrantów i uchodźców z grupy NEET w Portugalii, Rumunii, Grecji i dwóch regionach.
i usługi skierowane do młodych migrantów i uchodźców NEET
w Portugalii, Rumunii, Grecji, dwóch regionach Polski, Włoch
i Luksemburga. Polsce, Włoszech i Luksemburgu.

Wyzwania, którym projekt odpowiada i wykraczają poza granice państwowe. Podejście projektu, wspierane przez wielojęzyczność wyniki i dobrze ukierunkowane działania upowszechniające
o wyraźnym wymiarze europejskim mogą mieć wpływ na szczeblu europejskim ponieważ zapewni rozwiązanie wspólnego problemu.

Planowane działania

 • Indywidualny program nauczania dla pracowników młodzieżowych pracujących z młodymi uchodźcami/migrantami z grupy NEET:: opracowanie czterech modułów (1. Potrzeby młodzieży NEET; 2. Umiejętności językowe i cyfrowe zwiększające szanse na zatrudnienie; 3. Umiejętności miękkie/życiowe zwiększające szanse na zatrudnienie; 4. Tworzenie synergie i ułatwianie uczenia się) zaspokajały potrzeby szkoleniowe osób zawodowo zajmujących się młodzieżą, aby skutecznie radzić sobie z kwestiami związanymi z zatrudnieniem i integracją nowo przybyłych migrantów.
 • Cyfrowy zestaw narzędzi do mentoringu pracy: opracowanie narzędzi wspierających pracodawców w mentoringu pracy
  z uchodźcami/migrantami. Rola trenera i mentora, który pomoże tym młodym ludziom w procesie znalezienia
  i utrzymania pracy, która odpowiada ich umiejętnościom, wiedzy
  i aspiracjom.

Czas trwania projektu:

listopad 2022 – październik 2024

Więcej informacji:Koordynator projektu

E-Juniors

Francja

Politechnika Gdańska

Polska

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUT EASTIKI MI KERDOSKOPIKI

Grecja

Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabia – AESD

Rumunia


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Edyta Weigel

edyta.weigel1974(at)gmail.com


Tagi: