Przedsiębiorczość / kreatywność / ekologia

NEBULA – Nowy Europejski Bauhaus w obszarach miejskich i wiejskich

Cel projektu

 • Promowanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości młodych ludzi, kreatywności i techniki w celu nauczania przedsiębiorczości poprzez nieformalne podejście.
 • Wspieranie potencjału twórczego młodzieży, stymulowanie innowacji i wspieranie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości.
 • Promowanie ekologicznych modeli biznesowych związanych z przedsiębiorczością społeczną i przedsiębiorczością młodych opartą na rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
 • Stworzenie zrównoważonego i wszechstronnego podejścia poprzez połączenie młodych przedsiębiorców oraz podmiotów z obszarów miejskich i wiejskich a także lokalnych organizacji pozarządowych
 • Przedstawienie młodym ludziom odpowiednich narzędzi aby obudzić w nich chęć promowania nowych lokalnych inicjatyw rewitalizacyjnych, aby otworzyli pole do dyskusyjny z twórcami zmian.
 • Stworzenie sieci przedsiębiorców i działaczy społecznych w celu dzielenia się najlepszymi praktykami w całej Europie.
 • Podniesienie jakości pracy młodzieży oraz uznanie ich innowacyjnej pracy na obszarach wiejskich i miejskich, które mają zostać poddane rewitalizacji

Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe projektu to:

 • Młodzi ludzie w wieku 18-25 lat
 • Pracownicy młodzieżowi z lokalnych organizacji pozarządowych działających na danym obszarze (stowarzyszenia młodzieżowe, społeczne, kulturalne, środowiskowe, miejskie/wiejskie itp.)
 • Podmioty dziedzictwa kulturowego (takie jak stowarzyszenia i fundacje kulturalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne i kulturalne) oraz organizacje, głównie na szczeblu lokalnym, działające w dziedzinie zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
 • Władze publiczne / gminy i inne zainteresowane strony działające w odpowiednich obszarach projektu


Rezultaty

 1. Podręcznik NEBULA Dos And Don’ts dla młodych przedsiębiorców: skierowany do młodych (18-25 lat) aspirujących przedsiębiorców mający na celu wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i inspirację do skutecznego prowadzenia projektu rewitalizacji.
 2. Program szkoleniowy NEBULA i platforma służąca do udostępniania, które będą składać się z trzech głównych sekcji, z których każda będzie odpowiadała głównej funkcji platformy: a)NEBULA Dos and Don’ts dla młodych przedsiębiorców: ta sekcja będzie składać się z repozytorium zawierającego studia przypadków i zalecenia biznesowe zawarte w Podręczniku WP2.; b) Program szkoleniowy NEBULA: program będzie składał się z dwóch kursów. NEBULA Umiejętności dla młodych przedsiębiorców: skierowany do młodych ludzi, zaspokajający ich potrzeby w zakresie zarządzania finansami i projektami oraz komunikacji; c) Metodologia NEBULA: odpowiadająca na potrzebę osób pracujących z młodzieżą, aby mieć do dyspozycji instrument, który pozwoli im prowadzić młodych ludzi z ich terytoriów przez pierwsze etapy tworzenia i uruchamiania projektu rewitalizacji, wyposażając ich w umiejętności, których będą potrzebować w przyszłości.
 3. Warsztaty NEBULA i okrągły stół dla przekwalifikowania obszarów miejskich i wiejskich.
 4. Konkurs ” Stwórz swój model NEBULA”, mający na celu zachęcenie młodych ludzi do podjęcia wyzwania (i innych aspirujących młodych przedsiębiorców) do opracowania innowacyjnego i skutecznego projektu rewitalizacji na swoim terytorium.
 5. Manifest NEBULA: podsumowanie doświadczeń i wniosków zebranych przez wszystkich partnerów w trakcie trwania projektu w wyniku przeprowadzonych badań i bezpośrednich interakcji z młodymi ludźmi, osobami pracującymi z młodzieżą i instytucjami.


Wartość dodana

NEBULA, zainspirowana inicjatywą New European Bauhaus, chce promować rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich oraz możliwości, jakie oferują, podkreślając ich rolę jako siły napędowej wzrostu społeczno-gospodarczego i kulturalnego. NEBULA chce stymulować aktywizm i przedsiębiorczość młodych ludzi poprzez działania promujące i ulepszające ich własne terytorium, zachęcając ich również do poszukiwania dialogu z rówieśnikami i interesariuszami, tworząc model sieciowy w celu rozwijania pomysłów i projektów, które mogą mieć wpływ na dany obszar.

Planowane działania

 • W każdym kraju przeprowadzone zostaną warsztaty oraz okrągły stół dyskusyjny.
 • Konkurs pod hasłem „Stwórz swój model NEBULA”, który zostanie zorganizowany w każdym kraju partnerskim. Projekty 6 zwycięzców konkursu, którzy otrzymają „Nagrodę NEBULA” będą promowane przez partnerów w ich rozległych sieciach w celu wsparcia ich realizacji.

Czas trwania projektu:

kwiecień 2023 – kwiecień 2025

Więcej informacji:Koordynator projektu

E-Juniors

Francja

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

E-MEDINE

Włochy

NGO „Non-formal education for youth”

Ukraina

ASOCIATIA GEYC

Rumunia


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Edyta Weigel

edyta.weigel1974(at)gmail.com


Tagi: