Seniorzy

FakeNews&Elders: Osoby starsze w czasach fake newsów i nadmiaru informacji

Wraz z wiekiem człowieka wzrasta ryzyko wykluczenia, w tym przede wszystkim wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Negatywnymi skutkami tego stanu są między innymi ograniczone korzystanie z usług publicznych on-line czy wykluczenie społeczne i obywatelskie. Marginalizacja utrudnia osobom starszym dostęp do ważnych informacji społecznych oraz usług związanych z nauką i technologią, które mogą przynieść korzyści dla ich niezależności i dobrostanu. Dodatkowo fałszywe wiadomości rozprzestrzeniają się szybko i swobodnie, co stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

Projekt FakeNews&Elders promuje włączenie społeczne osób starszych jako ludzi z mniejszymi szansami, często wykluczonych cyfrowo i edukacyjnie.

Cel projektu

  • Podtrzymywanie aktywnej postawy obywatelskiej poprzez unikanie ryzyka marginalizacji grup posiadających niewystarczające umiejętności w celu, swobodnego poruszania się w społeczeństwie cyfrowym.
  • Poprawa kompetencji osób starszych w zakresie komunikacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej oceny treści przekazywanych przez media i sposobu korzystania z nich.

Grupy docelowe

Działania w ramach projektu skierowane są do seniorów, lokalnych działaczy, pracowników (wykładowców i pracowników administracyjnych) Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych pracujących z osobami dojrzałymi, bibliotek, stowarzyszeń parafialnych, trenerów i doradców pracujących z osobami dorosłymi, pracowników socjalnych, osób zarządzających mediami społecznościowymi oraz dziennikarzy, ekspertów i naukowców działających w mediach społecznościowych, naukowców i interesariuszy sektora badań i rozwoju, w tym sektora biznesu, instytucji badawczych, pracowników działów komunikacji uniwersytetów i biur prasowych.


Rezultaty

  1. Pierwszym rezultatem projektu będzie zbadanie zjawiska dezinformacji i fake newsów oraz stworzenie podręcznika, który wyjaśni seniorom czym są, w jaki sposób powstają i jak są rozpowszechniane fałszywe informacje
  2. Na tej podstawie zostanie stworzony praktyczny kurs dla seniorów, który skupi się na krytycznym podejściu do mediów w odniesieniu do fake newsów, umiejętności korzystania z mediów, ale także dynamiki sieci społecznościowych.
  3. Trzeci rezultat projektu posłuży pracownikom socjalnym i wykładowcom jako przewodnik metodologiczny do pracy z seniorami nad poprawą ich umiejętności cyfrowych.
  4. Te trzy rezultaty zostaną uzupełnione o czwarty, w postaci tablic dydaktycznych i plakatów na temat dezinformacji, przygotowanych dla bibliotek, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, domów seniora i innych instytucji skupiających osoby dojrzałe.

Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne nie tylko w językach narodowych krajów partnerskich (polskim, greckim, czeskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim), ale także w języku angielskim i będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych- seniorów, pracowników socjalnych i ogółu społeczeństwa.

Wartość dodana

Projekt wyposaży główną grupę odbiorców – seniorów –  w umiejętność krytycznego myślenia oraz zwiększy ich zdolność radzenia sobie z dezinformacją i fałszywymi informacjami w mediach.

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim odbędą się warsztaty, a także zorganizowana będzie końcowa konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Czas trwania projektu:

luty 2022 – styczeń 2024

Więcej informacji:Koordynator projektu

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Partnerstwo

ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUT EASTIKI MI KERDOSKOPIKI

Grecja

Spolek PELICAN, z.s.

Czechy

E-SENIORS: INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION

Francja

INSTALOFI LEVANTE SL

Hiszpania

I.E.R.F.O.P. ONLUS

Włochy


Kontakt z opiekunem projektu

Izabela Warwas

warwas.izabela(at)gmail.com

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu


Tagi: