“WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych”

 

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Badania wskazują, że osoby ze środowisk migracyjnych i mniejszości etnicznych często napotykają trudności wynikające z braku informacji i niedostatecznej wiedzy o systemie organizacyjnym kraju, do którego przybywają. Dodatkowo, niższy poziom znajomości lokalnego języka w połączeniu z omawianą barierą informacyjną mogą stanowić poważną przeszkodę w rozwoju i dążeniu tych osób do poprawy swoich umiejętności i szans na drodze do lepszego życia oraz aktywnego funkcjonowania w kraju, do którego przyjeżdżają.

Celem projektu WHATtoDOif jest zebranie informacji na temat kluczowych aspektów życia społecznego i funkcjonowania instytucji istotnych z punktu widzenia osób, które migrują do państw uczestniczących w projekcie (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Bułgaria i Czechy) oraz opracowanie narzędzi do rozwijania umiejętności językowych niezbędnych  do skutecznej komunikacji w tym zakresie na szczeblu administracyjnym kraju przyjmującego.

Wspieranie nowo przybyłych obcokrajowców w zdobywaniu niezbędnych umiejętności językowych i informacji umożliwiających pokonanie podstawowych przeszkód życia w nowym kraju a także przyczyni się do poprawy poziomu ich integracji i lepszego włączenia do społeczności lokalnych.

 

Cel

Celem projektu WHATtoDOif jest pomoc nowo przybyłym cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom w lepszej orientacji w systemie gospodarczym, edukacyjnym, społecznym i innych aspektach życia w kraju przyjmującym, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób lub ich silnej zależności od społeczności etnicznej.

Rezultaty

Aby zrealizować powyższy cel, w projekcie opracowane zostaną następujące rezultaty:

Rezultat 1: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas – słownik terminów – Zebrane zostaną tu informacje dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w danym kraju takich jak rynek pracy, edukacja, sprawy wizowe, opieka zdrowotna, warunki mieszkaniowe, prawa człowieka oraz uczestnictwo obywatelskie i polityczne. Dostępny będzie również glosariusz podstawowych zwrotów przydatnych w każdym z powyższych obszarów tematycznych, który przetłumaczony zostanie na 16 języków (w tym polski i ukraiński).

Rezultat 2: Mapa Rozwiązań – na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi migranci mogą mieć do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostaną scenariusze „Co zrobić, jeśli?”, zawierające propozycje i podpowiedzi jak postępować w danej sytuacji.

Rezultat 3: WHATtoDOif: Pakiet Językowy – Każdemu „zidentyfikowanemu rozwiązaniu” będzie towarzyszył moduł językowy, zawierający ćwiczenia do nauki podstawowych zwrotów i terminologii związanej z określonym obszarem tematycznym.

Rezultat 4: WHATtoDOif: Przewodniki Wideo – Filmy opisujące mapę rozwiązań, przygotowane we wszystkich językach partnerskich, a także w językach dominujących społeczności migrantów w krajach partnerskich.

Rezultat 5: WHATtoDOif: Repozytorium www i Aplikacja Mobilna – Aplikacja połączona ze stroną internetową projektu będzie zawierała wszystkie powyższe rezultaty projektu w łatwej w użyciu formie.  Zbiór informacji na temat zidentyfikowanych obszarów życia w nowym kraju, potencjalnie stanowiących wyzwanie dla migrantów (IO1) będzie połączony z sugerowanymi rozwiązaniami (IO2), materiałem do samodzielnej nauki słownictwa dotyczącego danego obszaru  tematycznego (IO3) i przewodnika wideo w wybranym języku (IO4). Dostępna będzie również aplikacja na telefony komórkowe, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z niej wygodnie korzystać w dowolnym momencie, gdy będą potrzebowali znaleźć odpowiednią frazę lub termin językowy.

W jakich językach opracowane zostaną materiały?

Wszystkie materiały zostaną przetłumaczone na języki narodowe organizacji partnerskich projektu (bułgarski, czeski, angielski, włoski, grecki i polski), a także na 6 dodatkowych języków migrantów: arabski, wietnamski, ukraiński, afrikaans, rumuński i rosyjski.

Wszystkie rezultaty projektu będą bezpłatne i dostępne w wersji elektronicznej do pobrania.

Grupy docelowe

Projekt przyczyni się do udoskonalenia wiedzy przez  migrantów na temat wybranych obszarów tematycznych dotyczących systemu lokalnego w krajach partnerów. Ponadto migranci otrzymają przydatne e-słowniki i samouczki wideo, które będą wspierać ich umiejętności komunikacyjne i interakcję z pracodawcami oraz urzędami publicznymi podczas wyjaśniania ich potrzeb, a zatem projekt będzie miał wpływ na ich umiejętności językowe w lokalnym języku.

Dzięki rezultatom projektu migranci będą lepiej zorientowani w jaki sposób szukać rozwiązań  konkretnych problemów, z którymi mogą się spotkać, próbując zorganizować swoje życie w nowym kraju.

Działania w ramach projektu WHATtoDOif będą również wspierać nauczycieli językowych, pracujących z migrantami, oferując im materiały do pracy z tą grupą docelową.

Produkty, które zostaną opracowane w ramach projektu, będą stanowić cenne wsparcie dla organizacji współpracujących z osobami pochodzenia migracyjnego (organizacji pozarządowych, wolontariuszy, stowarzyszeń migrantów itp.). Organizacje te będą mogły korzystać z przewodnika zawierającego przydatne informacje na temat tego, jak funkcjonuje lokalny system w ważnych dla migrantów obszarach życia pozostałych materiałów wspierających.

Kluczowe grupy do których skierowany jest projekt :

  1. Instytucje edukacyjne szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących z cudzoziemcami itp.
  2. Organizacje zatrudniające migrantów;
  3. Organizacje ułatwiające integrację migrantów w społeczeństwie kraju przyjmującego;

4. Migranci, którzy przebywają na terenie kraju przyjmującego.

Wydarzenia promocyjne

W każdym kraju partnerskim zorganizowane zostaną wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty na które serdecznie zapraszamy!

Partnerstwo

W skład partnerstwa projektu wchodzą organizacje z 6 krajów UE :
1. European Center For Quality z Bułgarii – koordynator
2. Spolek PELICAN, Z.S., Czechy
3. Associazione INNOVAMENTIS, Włochy
4. Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME, Polska
5. The MOSAIC Art Sound Limited, UK
6. SYNTHESIS Center for Research and Education Limited, Cypr

Czas realizacji projektu

2019.10.01 – 2022.03.31

 


Strona www: www.whattodoif.eu
Facebook: https://www.facebook.com/WhattoDoifproject/

Kontakt:
Informacji na temat projektu udziela: Marta Kędzia, info@euframe.eu    

Pobierz broszurę informacyjną dotyczącą rezultatów projektu WTDI


Projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.