“Ku dobrostanowi w edukacji osób dorosłych – WELLNESS2”

 

 

 


Partnerstwa strategiczne dla edukacji dorosłych

Dla dobrej motywacji osoby dorosłej do uczenia się niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego środowiska edukacyjnego pozwalającego na osiągnięcie dobrostanu w procesie edukacji (w wielu przypadkach formalna oraz nieformalna ocena kursów szkoleniowych dla dorosłych wskazuje, że dorośli uczący się, często czują się wyjątkowo zestresowani i przytłoczeni wyzwaniami związanymi z ich życiem zawodowym i osobistym). Z drugiej strony dobrostan szkolących się osób dorosłych zależy od właściwego podejścia dydaktycznego, poczucia dobrostanu samych trenerów oraz ich umiejętności tworzenia „środowiska sprzyjającego osiągnięciu dobrostanu w procesie edukacji”. Ważną rolę w tych ramach odgrywają również instytucje edukacji dorosłych, które są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich aspektów organizacyjnych (pod względem struktur fizycznych, realizacja kursów oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych i organizacji administracyjnej / biurokratycznej).

Projekt ten ma na celu ułatwienia rozwoju i walidacji „środowiska uczenia się w atmosferze dobrostanu” dorosłych osób uczących się, ponieważ uważamy, że dobrostan jest podstawą skutecznego nauczania i uczenia się oraz wykorzystania własnego potencjału.

W tym zakresie stworzenie „protokołu” zawierającego procedury, metody uczenia się, narzędzia szkoleniowe oraz aspekty fizyczne / logistyczne środowiska uczenia się należy uznać za jeden z kamieni milowych (i jeden z głównych rezultatów) projektu. Protokół będzie podstawowym dokumentem, którego należy przestrzegać w celu walidacji tych środowisk i poświadczania ich jako „Środowiska edukacyjnego dobrostanu”.

Projekt przyniesie korzyści wszystkim organizacjom zaangażowanym w konsorcjum, a także ich sieciom i zainteresowanym stronom oraz użytkownikom końcowym, do których wyniki projektu zostaną rozpowszechnione i udostępnione.

Rezultaty
Aby zrealizować ten cel, projekt przewiduje opracowanie następujących rezultatów intelektualnych:

Rezultat 1: Mapa dobrostanu (wellbeingu) w edukacji dorosłych
Będzie to dokument podsumowujący aktualny stan wellbeingu w edukacji dorosłych, poczynając od najlepszych praktyk w krajach partnerskich, najczęstszych i konkretnych potrzeb uczniów i trenerów, najczęstszych przeszkód, nawyków i zachowań grupy docelowe.
Mapa będzie zawierała również schemat wymieniający kluczowe cechy definiujące środowisko uczenia się dobrego samopoczucia.

Rezultat 2: Narzędzia szkoleniowe
Narzędzia szkoleniowe skierowane do trenerów edukacji dorosłych będą oparte na dwóch filarach:

 • pierwszy dotyczy nowatorskiego podejścia do nauczania, opracowanego wspólnie przez partnerów projektu, dostosowanego do potrzeb związanych z dobrostanem dorosłych słuchaczy i trenerów. Metody zostaną poddane pilotażowi na grupie dorosłych trenerów.
 • drugi dotyczy przekazywania określonych umiejętności trenerom dorosłych, nie tylko umiejętności technicznych związanych z ich sferą zawodową, ale także umiejętności miękkich, które uważa się za niezbędne w celu ułatwienia tworzenia, zorientowanych na dobrostan, środowisk edukacyjnych dla osób dorosłych.

Rezultat 3: Protokół
Protokół będzie dokumentem proceduralnym zawierającym wszystkie kluczowe aspekty środowiska uczenia się, mogącym zweryfikować go jako „środowisko sprzyjające dobrostanowi w edukacji’.

W jakich językach będą dostępne wyniki?

Opracowane materiały zostaną przetłumaczone na języki narodowe organizacji partnerskich projektu (angielski, estoński, włoski, polski, grecki i bułgarski).

Wszystkie rezultaty projektu będą do bezpłatnego pobrania przez wszystkich zainteresowanych.

Grupy docelowe
Kluczowe grupy docelowe projektu:

 • organizacje świadczące usługi edukacyjne dla dorosłych;
 • dorośli słuchacze;
 • decydenci w dziedzinie edukacji.
Wydarzenia upowszechniające
W każdym kraju partnerskim organizowane będą wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty, na które serdecznie zapraszamy!
Partnerstwo
The partnership is composed of organisations from five EU countries:

 • EESTI VABAHARIDUSLIIT MTU, Estonia – lide
 • ENOROS Consulting Limited, Cypr
 • PROMIMPRESA SRL, Włochy
 • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME, Polska
 • PRISM – Promozione Internazionale Sicilia – Mondo, Włochy
 • European Center for Quality, Bułgaria
Czas trwania projektu
01.09.2019 – 31.08.2021

 

www: www.projectwellness.eu

Kontakt:

Informacji o projekcie udziela:

Marta Kędzia, info@euframe.eu    

 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną