“UNICULTURE – Tworzenie innowacyjnego podejścia szkoleniowego dla nauczycieli akademickich do pracy w nowoczesnym, zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku.”

 

 

 

 

 


Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym

Projekt UniCulture zapewni innowacyjne wsparcie dla kadry akademickiej w obszarze efektywnej pracy w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym (ICC).

Broszura informacyjna o projekcie UNICULTURE

Cel projektu:
Głównym celem projektu UniCulture jest opracowanie innowacyjnego, holistycznego i interaktywnego podejścia do szkolenia kadry akademickiej z zakresu skutecznej realizacji procesu edukacyjnego w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym (ICC).

Grupa docelowa:
Kadra akademicka, która pracuje na co dzień w zróżnicowanym i międzykulturowym środowisku.

Oferta projektu:
W ramach projektu opracowany zostanie kompleksowy pakiet szkoleniowy mający na celu:

 • zwiększanie świadomości kadry akademickiej w zakresie potrzeby dostosowania stylów nauczania do różnorodności środowiska uniwersyteckiego;
 • rozwijanie kompetencji skutecznej komunikacji międzykulturowej i wielokulturowej;
 • podkreślenie znaczenia właściwej i odpowiedniej komunikacji międzykulturowej i wielokulturowej jako środka dla lepszej integracji społecznej różnorodnych kulturowo grup studentów.

 

Pakiet szkoleniowy UniCulture
Pakiet szkoleniowy UniCulture zawiera:

 • Podręcznik dla kadry akademickiej opracowany w celu doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych związanych z pracą w środowisku ICC, a także pomocny w przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. Poprowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia w etno-pedagogice, etno-psychologii i edukacji międzykulturowej.
 • Zestaw ćwiczeń dla nauczycieli z praktycznymi przykładami i studiami przypadków w jaki sposób wykorzystywać przedstawione metody i techniki w codziennej pracy. Znajdziemy tu również interaktywne testy i ćwiczenia, które będą wspierać nauczycieli w procesie uczenia się.
 • Manual dla trenerów ułatwiający przeprowadzenie szkolenia UniCulture.
 • Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej, będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Materiały dostępne będą w następujących wersjach językowych: polski, angielski, bułgarski, chorwacki i rumuński i będą bezpłatne, do pobrania dla wszystkich zainteresowanych.

Wartość dodana
Wartość dodana:

 • pakiet szkoleniowy UniCulture stanowił będzie wsparcie kadry akademickiej w dalszym doskonaleniu ich kompetencji społecznych i międzykulturowych.
 • projekt zapewni niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do poznania i wdrażania interaktywnych technik dla różnych form interakcji pedagogicznej w środowisku ICC.
 • Projekt będzie sprzyjał integracji społecznej i przeciwdziałaniu zachowaniom dyskryminacyjnym w społeczeństwie.
Planowane wydarzenia
 • Seminaria i konferencje we wszystkich krajach partnerskich
 • Finalna konferencja w Brasov w Rumunii

Zostań z nami!

Partnerstwo projektu:

Lider:

 • Transilvania University of Brasov, Rumunia

Partnerzy:

 • Buckinghamshire New University, UK
 • University of Zagreb, Chorwacja
 • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME, Polska
 • Pax Rhodopica Foundation, Bułgaria
Czas trwania projektu:
listopad 2019 – grudzień 2021

więcej informacji: www.uniculture.unitbv.ro

i dołącz do nas na FB https://www.facebook.com/UniCulture-102164037962233/

 

Kontakt:
Informacji o projekcie udziela:
dr Adam Gogacz - adam@gogacz.eu oraz Marta Kędzia, info@euframe.eu      

 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną