SMILE – Wykorzystanie muzyki do nauczania włączającego w edukacji


Model edukacji włączającej oferuje wieloaspektowy i ciągły proces, który pomaga zmodernizować szkołę jako system – postawy, zarządzanie, praktyki nauczania-uczenia się oraz rozwój zrównoważonej polityki i partnerstwa z podmiotami związanymi ze szkołą.

Cel projektu

Celem szczegółowym projektu SMILE jest wsparcie nauczycieli i liderów placówek oświatowych w zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb wszystkich uczących się poprzez wprowadzanie zmian systemowych na poziomie szkoły w partnerstwie z kompetentnymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi – lokalnymi multiplikatorami, które mają doświadczenie w sferze edukacyjnej.
Organizacje partnerskie będą dostosowywać dobre praktyki do lokalnych kontekstów i potrzeb oraz przygotowywać je do przyszłego zwiększania skali w krajach partnerskich i na poziomie UE. Zostaną zidentyfikowane wspólne zasady i podejścia, które są nadrzędne dla kontekstów europejskich. Stworzona zostanie wspólna płaszczyzna w edukacji włączającej, która omija ograniczenia i restrykcje ram krajowych.

Grupy docelowe

Działania w ramach projektu skierowane są głównie do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i przedszkoli, jednakże pośrednimi beneficjentami będą także ich uczniowie i wychowankowie.

Rezultaty
 1. Analiza potrzeb: Ponadnarodowe badanie dotyczące relacji nauczycieli z muzyką, ich nastawienia do wykorzystania muzyki jako narzędzia w edukacji włączającej oraz technik, których używają już w swoich klasach, aby osiągnąć powyższe cele. w swoich klasach. Zostaną one zebrane w Raport z analizy potrzeb w celu ich sklasyfikowania w zakresie materiałów opracowanych w trakcie realizacji projektu.
 2. Repozytorium cyfrowe: Cyfrowe repozytorium utworów, ćwiczeń, metod, przykładów, które mogą być wykorzystane jako narzędzie edukacyjne dla edukacji włączającej. Repozytorium będzie również zawierać listę działań, instrukcji, planów lekcji
  i technik muzycznych, które pomogą nauczycielom skutecznie integrować muzykę w codziennym nauczaniu.
 3. Przewodnik dla nauczycieli: Przewodnik ten będzie zawierał przeprowadzone badania, które dowodzą istotności i znaczenia muzyki w uczeniu się międzykulturowym i edukacji włączającej. Ponadto, będzie zawierał informacje o edukacji włączającej oraz sposoby integrowania muzyki w edukacji formalnej i i nieformalnej.
 4. SMILE MOOC: Szkolenia online zaprojektowane jako MOOC zostanie opracowane jako końcowy rezultat projektu, dając szansę większej liczbie nauczycieli, w Europie i poza nią, na przeszkolenie w zakresie wykorzystania muzyki w ich wielokulturowych klasach, w zakresie edukacji włączającej. Będzie to pełne szkolenie krok po kroku, dotyczące wykorzystania muzyki zarówno w formalnych, jak i nieformalnych formach nauczania. Ponadto, podczas szkolenia bezpośredniego, nauczyciele zdobędą praktyczną wiedzę na temat tego, jak integrować muzykę w swoich klasach, którą będą mogli dostosować odpowiednio do specyfiki swoich uczniów.
Wartość dodana

Zastosowanie Modelu będzie wspierać zespoły szkolne w 9 szkołach i zaowocuje lepiej przygotowanymi nauczycielami i dyrektorami oraz poprawą środowiska włączającego w tych szkołach. Promocja tej dobrej praktyki na poziomie europejskim poprzez kurs e-learningowy, będący częścią projektu, stworzy solidne warunki dla zwiększenia świadomości, wiedzy i zrozumienia opracowanego modelu w szczególności i edukacji włączającej w ogóle, wśród interesariuszy w UE.

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Zostanie przeprowadzone także szkolenie dla nauczycieli dotyczące wykorzystania muzyki w edukacji włączającej.

Partnerstwo

Koordynator:

 • Eastern Macedonia – Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education (Grecja)

Partnerzy:

 • A.MUS.ED. AMALGAMATE MUSIC EDUCATION LTD (Cypr)
 • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME (Polska)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA (Włochy)
 • Viksjöfors skola (Szwecja)
Czas trwania projektu:

styczeń 2022 – czerwiec 2024

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę:  https://www.smileproject.eu/

śledź nas na FB:


Kontakt

Więcej informacji o projekcie:

Marta Kędzia, mkedzia(at)euframe.eu

Adam Gogacz adam(at)gogacz.eu

_______________________________________________________________________________________________

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.