PRODIGY:  Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie na sytuacje kryzysowe w środowisku pracy.


 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu PRO.D.I.G.Y  jest promocja wykorzystania i przyjęcia rozwiązań AR/VR wspomagających osoby niepełnosprawne i firmy podczas sytuacji kryzysowych w miejscu pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Szkolenie z zakresu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej zaoferowałoby osobom i firmom sposoby na przygotowanie się i ochronę podczas niespodziewanych sytuacji kryzysowych w miejscu pracy.

Cele szczegółowe:
– pomoc firmom w ocenie poziomu włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego;
– opracowanie ram metodologicznych w celu wsparcia grup docelowych w osiągnięciu włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego;
– zapewnienie firmom  niezbędnych narzędzi do włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego oraz odpowiedniego szkolenia pracowników niepełnosprawnych na wypadek sytuacji kryzysowych;
– wyposażenie osób (pracowników firm, osób niepełnosprawnych, osób udzielających pierwszej pomocy) w niezbędną wiedzę na temat niepełnosprawności i szkolenia w sytuacjach kryzysowych
– zwiększanie świadomości dotyczącej konieczności włączania osób niepełnosprawnych i szkoleń z tematyki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe projektu to:
– Osoby niepełnosprawne jako pracownicy MŚP i wszelkiego rodzaju innych organizacji;
– MŚP i inne organizacje, które chcą wzmocnić swój profil społeczny i wspierać niepełnosprawnych pracowników i klientów, a także wzmocnić swoje plany reagowania w sytuacjach kryzysowych za pomocą najnowocześniejszych podejść;
– Personel zaangażowany w zarządzanie kryzysowe w MŚP i organizacjach wszelkiego rodzaju: kierownicy i pracownicy ds. zdrowia i bezpieczeństwa, pracownicy ochrony, osoby udzielające pierwszej pomocy;
– Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy wzbogacą swoje programy szkoleniowe i metodologie poprzez wykorzystanie AR/VR w zarządzaniu kryzysowym dla osób niepełnosprawnych
– Konsultanci ds. zarządzania ryzykiem, BHP i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Rezultaty projektu

Rezultaty, które zostaną osiągnięte i dostarczone dzięki działaniom w ramach projektu są następujące:
Metodologia gotowości na sytuacje kryzysowe w miejscu pracy – metodologiczne ramy krok po kroku nt. promowania planowania kryzysowego w miejscu pracy z uwzględnieniem niepełnosprawności;
Narzędzie samooceny gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej w miejscu pracy – narzędzie samooceny pomagające firmom w identyfikacji braków w planowaniu i szkoleniu w zakresie sytuacji kryzysowych w miejscu pracy (w tym szkoleniu osób niepełnosprawnych);
Kurs gotowości na sytuacje kryzysowe w miejscu pracy – pakiet edukacyjny z interaktywnym materiałem obejmującym filmy, gamifikację, quizy, narzędzia AR/VR itp.
Internetowa platforma szkoleniowa PRO.D.I.G.Y – interaktywna platforma online, która będzie zawierała wszystkie wcześniej opracowane rezultaty.

Wartość dodana

Ponadnarodowy charakter projektu PRO.D.I.G.Y zapewni jego promocję i adaptację w pięciu krajach europejskich i pozwoli na wymianę praktyk i doświadczeń z różnych środowisk biznesowych. Ponieważ jest to europejski (jeśli nie globalny) problem, który musi zostać rozwiązany, wykorzystując doświadczenie, dobre praktyki i wiedzę każdego z partnerów, projekt stworzy innowacyjne ramy, które uwzględnią specyfikę każdego z uczestniczących krajów UE. Ponadto, projekt będzie wykorzystywać mocne strony i możliwości każdego z partnerów do rozwiązywania wspólnych problemów, generowania i dzielenia się wiedzą oraz promowania innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przeniesione do innych kontekstów i na szeroką skalę.

Planowane działania

Wszystkie kraje partnerskie będą zaangażowane w:

– opracowanie wyników projektu

– lokalne wydarzenia o charakterze promocyjnym. 

Partnerstwo

Koordynator:

  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (Polska)

Partnerzy:

  • TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE (Grecja)
  • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Włochy)
  • FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ I EDUKACYJNEJ – FRAME (Polska)
  • E.G. EUGENE GLOBAL LTD (Cypr)
  • HANDY CLUB OSTRAVA ZAPSANY SPOLEK (Czechy)
  • REALISCAPE TYPORAMA MON. EPE (Grecja)
Czas trwania projektu:

grudzień 2022 – listopad 2024

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę:

śledź nas na FB:


Kontakt

Więcej informacji o projekcie:

Marta Kędzia, mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka, katarzyna.kasznicka(at)interia.pl

 


Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.