“HI-GLOBE – Podkreślenie potencjału uczenia się języka angielskiego dla celów edukacji globalnej”

 

 

 

 


Partnerstwa strategiczne w eduakcji dorosłych

Dlaczego?

Musimy przyznać, że żyjemy w niespokojnych czasach. Ubóstwo, nierówności, konflikty społeczno-polityczne i zmiany klimatu należą do najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy jako członkowie społeczeństwa europejskiego i obywatele globalni. W Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 określono 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów do osiągnięcia do końca 2030 roku. Agenda wzywa do zjednoczenia wszystkich organizacji: publicznych, prywatnych, NGO i obywatelskich w celu skutecznego radzenia sobie z tymi globalnymi wyzwaniami.

W trakcie poszukiwania rozwiązań wyzwań określonych jako cele zrównoważonego rozwoju międzynarodowe partnerstwo tego projektu dostrzegło, że nauka języka ma ogromny potencjał w zakresie wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, będącą globalnym wymiarem edukacji na rzecz obywatelstwa (Global Education Guidelines, 2008).

 

Cel
Celem projektu HI-GLOBE jest zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji.
Grupy docelowe
Podstawowymi grupami docelowymi są:

  • dorośli uczący się języka angielskiego
  • nauczyciele języka angielskiego, instruktorzy, nauczyciele i nauczyciele
Rezultaty

Przewidywane rezultaty projektu HI-GLOBE:

  • Analiza podejścia nauczycieli języka angielskiego w sektorze edukacji osób dorosłych do globalnych metod edukacyjnych w nauczaniu języków
  • Moduły HI-GLOBE opracowane na 2 poziomach (A1-2 i B1-2), z których każdy zawiera 40-godzinny kurs edukacyjny służący celom globalnej edukacji i oparty na CLIL, TBL i interaktywnej technologii cyfrowej.

Wszystkie rezultaty projektu będą bezpłatne do pobrania dla wszystkich zainteresowanych.

Innowacyjność
Metodologia HI-GLOBE będzie innowacyjnym sposobem nauczania języków, który nie tylko służy już jako cel, ale język staje się narzędziem do dalszej nauki różnorodnych treści, ćwiczenia umiejętności i kształtowania postaw.
Wartość dodana
Projekt ma wywrzeć pozytywny wpływ i przyczynić się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju 4.7, a mianowicie: Zapewnić, że do 2030 r. WSZYSCY uczący się zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i braku przemocy, globalne obywatelstwo oraz uznanie różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.
Wydarzenia upowszechniające
W każdym kraju partnerskim organizowane będą wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty, na które serdecznie zapraszamy!
Dorośli słuchacze języka angielskiego z krajów partnerskich będą mieli możliwość uczestniczenia w modułach pilotażowych HI-GLOBE.
Partnerstwo
Partnerstwo składa się z organizacji z pięciu krajów UE.

Koordynator:
Bahcesehir University Foundation (Turcja)

Partnerzy:

  • Pelican Language School (Czechy),
  • Promozione Internazionale Sicilia-Mondo (Włochy),
  • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME (Polska),
  • European Center for Quality (Bułgaria),
  • Promimpresa (Włochy)
Czas trwania projektu:
2019.10.01 – 2022.03.30

FB: https://www.facebook.com/Hi-Globe-104022761170610/


Kontakt
Informacji o projekcie udziela:
Marta Kędzia, fundacjaframe@wp.pl  

 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną