C.A.R.E. – Zwiększanie poczucia własnej wartości i szans na zatrudnienie osób niedowidzących poprzez kształtowanie ich kompetencji psychomotorycznych w pracy z ceramiką

 


C.A.R.E. jest międzynarodowym projektem dającym szansę młodym ludziom z upośledzeniem wzroku na uwolnienie ich potencjału jako jednostek, artystów i pracowników, poprzez warsztaty ceramiczne i wzmocnienie ich umiejętności psychomotorycznych, jako jednej z podstaw rozwoju.

Projekt promuje integrację społeczną i ma na celu wzmocnienie kontaktów osób niedowidzących z lokalną społecznością, a także z innymi osobami o specjalnych potrzebach fizycznych. Jest to tylko punkt wyjścia do rozwoju edukacji włączającej, która połączy szkolenie zawodowe, edukację nieformalną i wiedzę na temat konkretnej niepełnosprawności, aby w rezultacie wyposażyć instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz organizacje pracujące z osobami niedowidzącymi w nowe metody, aby mogły one prowadzić warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych i zaangażować osoby niepełnosprawne w zajęcia i warsztaty z osobami pełnosprawnymi, sprzyjając w ten sposób integracji społecznej, tolerancji, wzajemnemu uczeniu się i standaryzacji wspólnej edukacji włączającej.

Cel projektu
 • Podniesienie samooceny młodych osób z dysfunkcją wzroku poprzez wzmocnienie ich umiejętności psychomotorycznych;
 • Zwiększenie szans niedowidzących młodych osób  na zatrudnienie w dziedzinie sztuki, kultury, pracy społecznej i artystycznej;
 • Budowanie w młodych ludziach przekonania, że są aktywnymi uczestnikami rozwoju swojej społeczności, swojego miasta, jak również całego środowiska artystycznego UE;
 • Wspieranie budowania potencjału i wpływu ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych poprzez wprowadzenie zajęć z ceramiki dla wszystkich uczniów, oraz wyposażenie mistrzów i treneró ceramiki w odpowiednie umiejętności, aby mogli przyjąć także uczniów niedowidzących;
 • Wyposażenie osób pracujących z młodzieżą, wychowawców i trenerów w kompetencje pozwalające na zaangażowanie osób niedowidzących w ich zajęcia/warsztaty;
 • Wspieranie rozwoju umiejętności psychomotorycznych i wzmocnienie samooceny u młodych uczniów poprzez warsztaty ceramiczne.
Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe projektu to:

 • Pracownicy młodzieżowi/edukatorzy/trenerzy
 • Młodzi ludzie z niepełnosprawnością wzrokową
 • Mistrzowie ceramiki, pochodzący ze stowarzyszeń pracowni ceramicznych, sklepów lub profesjonalnych instytucji szkoleniowych
Rezultaty projektu

 

 1. „Podręcznik C.A.R.E” jak rozpocząć warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych młodych osób z dysfunkcją wzroku, łączący (1) kompetencje doświadczonych organizacji już pracujących z osobami niedowidzącymi, (2) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ceramicznych mistrzów ceramiki w każdym z zaangażowanych krajów, oraz (3) aktywne zaangażowanie dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, których trenerzy zdobędą nowe kompetencje, aby opanować podejście do nauczania rozwoju umiejętności psychomotorycznych poprzez tworzenie ceramiki oraz będą mogli dostosować swoje metody pracy tak, żeby mogli oni w pełni zaangażować niedowidzących młodych ludzi w swoje zajęcia i warsztaty.
 2. Komplementarny podręcznik ze wskazówkami, jak zaangażować i w pełni nawiązać efektywną współpracę z uczniami niedowidzącymi.
 3. „Studia przypadków C.A.R.E” – podręcznik  dedykowany młodym osobom niedowidzącym, który służyć ma wyposażeniu młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w wiedzę w zakresie podstaw przedsiębiorczości, tworzenia własnej firmy oraz rozwijaniu umiejętności wyszukiwania “luk” w lokalnym rynku.
 4. „Moje pierwsze dzieło sztuki” – prace ceramiczne wykonane przez młode, niedowidzące osoby pod okiem mistrzów ceramiki.
 5. „Muzeum miejskie” – wystawa dla lokalnej społeczności z inspirowanymi tradycją dziełami ceramicznymi niedowidzących uczestników projektu, mająca na celu pokazanie światu, że osoby z niepełnosprawnością mogą być świetnymi artystami, profesjonalistami, a nawet przedsiębiorcami działającymi na rzecz swojej społeczności.
Wartość dodana

Rozwój alternatywnych i innowacyjnych form edukacji nieformalnej w zakresie wzmacniania umiejętności psychomotorycznych oraz przedsiębiorczości.

Planowane działania
 • Stworzenie 72 ceramicznych dzieł sztuki przez uczestników projektu, które będą inspirowane lokalnymi tradycjami, a następnie zostaną zaprezentowane we wszystkich miastach partnerskich projektu, tworząc w ten sposób koncepcję muzeum miejskiego.
 • Produkcja profesjonalnych filmów wideo z lokalnych i międzynarodowych warsztatów.
 • Przeprowadzenie międzynarodowych  szkoleń promujących wartości UE takie jak wolność, równość, godność ludzka i prawa, które będą stanowiły dla uczestników okazję do spotkania, wspólnej kreatywności, dzielenia się doświadczeniami, wzajemnego uczenia się i pracy zespołowej na poziomie europejskim.
Partnerstwo

Koordynator:

 • I.E.R.F.O.P. Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale – Onlus (Włochy)

Partnerzy:

 • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME (Polska)
 • PRISM Impresa Sociale s.r.l. (Włochy)
 • SIGMA – Tournis Symvouleftiki EE (Grecja)
 • ARDMORE Education and Development (Irlandia)
 • CSI Center For Social Innovation LTD (Cypr)
Czas trwania projektu:

październik 2022 – sierpień 2025

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę:

śledź nas na FB:


Kontakt

Więcej informacji o projekcie:

Marta Kędzia, mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka, katarzyna.kasznicka(at)interia.pl

Edyta Weigel, edyta.weigel1974(at)gmail.com

 


Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.