„Drugie Pokolenie Europejskich Migrantów


Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych

Dlaczego taki projekt?

Według statystyk migracja do krajów UE gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Szczególną rolę w grupie osób migrujących odgrywa tzw. drugie i określane mianem „1,5 pokolenie” migrantów.  Termin „1,5 pokolenie” odnosi się do osób, które przybyły do nowego kraju w czasie ich młodości. To pokolenie jest bardzo specyficzną grupą, która przywożąc ze sobą bogactwo kulturowe ze swojego kraju, jednocześnie dostosowuje się do nowego miejsca i dorasta na granicy dwóch kultur.

Z kolei osoby z „drugiego pokolenia” imigrantów różnią się pod wieloma względami od reszty swojej społeczności. Jednym z tych ważnych różnic jest fakt, że urodzili się już w kraju przebywania. W przeciwieństwie do swoich rodziców często uważają kraj, w którym się urodzili, za swój dom. Drugie pokolenie migrantów jest również w pełni zintegrowane ze społeczeństwem – biegle posługują się językiem kraju goszczącego, a większość czasu spędzają w lokalnym środowisku (szkoły, grupy przyjaźni itp.).

Obie te grupy odgrywają wyjątkową rolę w społeczności migrantów. Ich pozycja na pograniczu dwóch kultur może powodować konflikty międzypokoleniowe, ale może też przynieść niepowtarzalną szansę o dużym potencjale. Chcąc wykorzystać ten potencjał, projekt 2GEM stara się pomóc imigrantom z 1,5 i drugiego pokolenia w zdobyciu umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania jako pracownicy międzykulturowi, a tym samym przyczynienia się do lepszej integracji nowo przybyłych i migrantów pierwszego pokolenia.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności migrantów 1,5 i 2-go pokolenia poprzez wykorzystanie ich wyjątkowych walorów kulturowych, aby skutecznie pełnili rolę łącznika kulturowego między społecznością migrantów a społeczeństwem lokalnym.
Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji i wiedzy niezbędnych do pełnienia funkcji pracowników międzykulturowych w ich społeczności. Działania te przyczynią się do poprawy integracji nowo przybyłych migrantów pierwszego pokolenia.
Oferta edukacyjna dotycząca pracy międzykulturowej, skierowana do tej grupy docelowej, odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników międzykulturowych, którzy pomogliby społecznościom migrantów w ich lokalnym kontekście, stanowiąc ważne ogniwo asymilacji ze środowiskiem lokalnym.
Grupy docelowe
Projekt adresowany jest do następujących grup docelowych:

  • imigranci 1,5 i drugiego pokolenia;
  • profesjonalni trenerzy, pracownicy socjalni, nauczyciele i wolontariusze pracujący z migrantami;
  • instytucje i stowarzyszenia zajmujące się integracją migrantów, doradcy zawodowi, decydenci i władze odpowiedzialne za integrację społeczną.

Termin „1,5 pokolenie” odnosi się do osób, które imigrują do nowego kraju przed lub w trakcie swoich lat młodzieńczych. Członkowie tego pokolenia stanowią bardzo specyficzną grupę, ponieważ przywożą ze sobą bogactwo kulturowe ojczyzny, asymilując się jednocześnie w nowym kraju.

Przedstawicielami drugiego pokolenia są natomiast „osoby, które urodziły się […] w kraju, do którego przynajmniej jedno z rodziców przybyło wcześniej jako imigrant”. W przeciwieństwie do ich rodziców, migranci drugiego pokolenia są już zwykle w pełni zintegrowani ze społeczeństwem danego kraju.

Ponieważ osoby te mają niepowtarzalny zestaw kompetencji wynikających z ich pochodzenia imigracyjnego, mogą świetnie sprawdzić się jako łącznicy między społecznością migracyjną, a lokalnym środowiskiem. W tej roli imigranci pierwszego pokolenia mogą nie poradzić sobie równie dobrze, z uwagi na bariery językowe i kulturowe.

Rezultaty
Autorzy projektu będą stopniowo pracować nad wieloma rezultatami. Przygotują szczegółowy przegląd dostępnych informacji na temat migrantów 1,5 i 2-go pokolenia oraz zagadnień związanych z pracą międzykulturową w danym kraju. Następnie stworzą przewodniki dla trenerów i nauczycieli, jak prowadzić kurs dla pracowników międzykulturowych. Ważnym rezultatem będzie program szkoleniowy dla pracowników międzykulturowych pochodzenia migracyjnego z 1,5 i 2-go pokolenia. Ten program zapewni im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i rozwinie umiejętności praktyczne potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym, a także wskaże możliwości dalszego szkolenia zawodowego.

Wszystkie rezultaty projektu będą nieodpłatnie dostępne na platformie internetowej w postaci ogólnodostępnego, interaktywnego kursu online.

Innowacyjność
Oczekuje się, że dzięki nowatorskiemu i międzynarodowemu podejściu projekt będzie miał pozytywny wpływ na wszystkie wspomniane grupy docelowe. Projekt spowoduje, że osoby migrujące w 1,5 i drugim pokoleniu będą mogły stać się akceleratorami pozytywnych zmian w społecznościach migrantów, poprawiając ich relacje ze środowiskiem lokalnym. W dłuższej perspektywie efekty projektu wpłyną pozytywnie na całe społeczeństwo.

Projekt zapewni również trenerom, pracownikom socjalnym i wolontariuszom pracującym z migrantami innowacyjny zestaw materiałów szkoleniowych, które wzbogacą ich strategie pracy i poszerzą ich wiedzę o unikalnych walorach kulturowych migrantów 1,5 i drugiego pokolenia.

Wartość dodana

Partnerstwo sześciu krajów: Finlandii, Polski, Bułgarii, Czech, Wielkiej Brytanii i Włoch jest walorem, który pozwoli partnerom spojrzeć na tematykę projektu z bardzo wielu perspektyw kulturowo-organizacyjnych. Dzięki różnorodnym specjalizacjom, jakie reprezentuje każdy partner w projekcie, zróżnicowanym systemom edukacji, a także odmiennym kulturom i kontekstom, partnerstwo projektu 2GEM może osiągnąć istotna synergię dla opracowania wyjątkowych perspektyw krajowych, jak i połączonej wizji na poziomie europejskim.

Wydarzenia projektowe

W każdym kraju partnerskim zostaną zorganizowane wydarzenia upowszechniające wyniki prac, na które serdecznie zapraszamy!

Konferencja zmykająca projekt odbędzie się w Finlandii w 2022 roku.

Obserwuj nas!

Partnerstwo

Partnerstwo składa się z organizacji z sześciu krajów UE.

Koordynator:

  • AAR SOCIAL DEVELOPMENT ASSOCIATION(ASDA) RY (Finlandia)

Partnerzy:

  • Pelican Language School (Czechy),
  • Promozione Internazionale Sicilia-Mondo (Włochy),
  • The Mosaic Art And Sound Ltd (UK),
  • European Center for Quality (Bułgaria),
  • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME (Polska).
Czas trwania projektu:
listopad 2020 –  październik 2022

WWW: www.2gem.eu

Dołącz do nas na FB: www.facebook.com/2GEMproject/

 

Newsletter nr 1 do pobrania: 2GEM_Newsletter_1_2021_PL


Kontakt

Informacji o projekcie udziela:
Marta Kędzia, mkedzia@euframe.eu
dr Adam Gogacz – ekspert merytoryczny z zakresu wielokulturowości, adam@gogacz.eu

 

 

 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną