Edukacja dorosłych (wellbeing, języki, umiejętności trenerów)

WELLNESS2: Ku dobrostanowi w edukacji osób dorosłych

Dla dobrej motywacji osoby dorosłej do uczenia się niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego środowiska edukacyjnego pozwalającego na osiągnięcie dobrostanu w procesie edukacji (w wielu przypadkach formalna oraz nieformalna ocena kursów szkoleniowych dla dorosłych wskazuje, że dorośli uczący się, często czują się wyjątkowo zestresowani i przytłoczeni wyzwaniami związanymi z ich życiem zawodowym i osobistym). Z drugiej strony dobrostan szkolących się osób dorosłych zależy od właściwego podejścia dydaktycznego, poczucia dobrostanu samych trenerów oraz ich umiejętności tworzenia „środowiska sprzyjającego osiągnięciu dobrostanu w procesie edukacji”. Ważną rolę w tych ramach odgrywają również instytucje edukacji dorosłych, które są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich aspektów organizacyjnych (pod względem struktur fizycznych, realizacja kursów oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych i organizacji administracyjnej / biurokratycznej).

Projekt ten miał na celu ułatwienia rozwoju i walidacji „środowiska uczenia się w atmosferze dobrostanu” dorosłych osób uczących się, ponieważ uważamy, że dobrostan jest podstawą skutecznego nauczania i uczenia się oraz wykorzystania własnego potencjału.

W tym zakresie stworzenie „protokołu” zawierającego procedury, metody uczenia się, narzędzia szkoleniowe oraz aspekty fizyczne / logistyczne środowiska uczenia się należy uznać za jeden z kamieni milowych (i jeden z głównych rezultatów) projektu. Protokół będzie podstawowym dokumentem, którego należy przestrzegać w celu walidacji tych środowisk i poświadczania ich jako „Środowiska edukacyjnego dobrostanu”.

Projekt przyniósł korzyści wszystkim organizacjom zaangażowanym w konsorcjum, a także ich sieciom i zainteresowanym stronom oraz użytkownikom końcowym, do których wyniki projektu został rozpowszechniony i udostępniony.

Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe projektu:

  • organizacje świadczące usługi edukacyjne dla dorosłych;
  • dorośli słuchacze;
  • decydenci w dziedzinie edukacji.


Rezultaty

Do zrealizowania tego celu, projekt przewidził opracowanie następujących rezultatów intelektualnych:

Rezultat 1: Mapa dobrostanu (wellbeingu) w edukacji dorosłych
Jest to dokument podsumowujący aktualny stan wellbeingu w edukacji dorosłych, poczynając od najlepszych praktyk w krajach partnerskich, najczęstszych i konkretnych potrzeb uczniów i trenerów, najczęstszych przeszkód, nawyków i zachowań grupy docelowe.
Mapa zawiera również schemat wymieniający kluczowe cechy definiujące środowisko uczenia się dobrego samopoczucia.

Rezultat 2: Narzędzia szkoleniowe
Narzędzia szkoleniowe skierowane do trenerów edukacji dorosłych oparte na dwóch filarach:

  • pierwszy dotyczy nowatorskiego podejścia do nauczania, opracowanego wspólnie przez partnerów projektu, dostosowanego do potrzeb związanych z dobrostanem dorosłych słuchaczy i trenerów. Metody zostały poddane pilotażowi na grupie dorosłych trenerów.
  • drugi dotyczy przekazywania określonych umiejętności trenerom dorosłych, nie tylko umiejętności technicznych związanych z ich sferą zawodową, ale także umiejętności miękkich, które uważa się za niezbędne w celu ułatwienia tworzenia, zorientowanych na dobrostan, środowisk edukacyjnych dla osób dorosłych.

Rezultat 3: Protokół
Protokół to dokument proceduralny zawierający wszystkie kluczowe aspekty środowiska uczenia się, mogącym zweryfikować go jako „środowisko sprzyjające dobrostanowi w edukacji’.

W jakich językach dostępne są wyniki?

Opracowane materiały zostały przetłumaczone na języki narodowe organizacji partnerskich projektu (angielski, estoński, włoski, polski, grecki i bułgarski).

Wszystkie rezultaty projektu są do bezpłatnego pobrania przez wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia upowszechniające

W każdym kraju partnerskim zorganizowane zostały wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2019 – sierpień 2021

Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych

Więcej informacji:Koordynator projektu

EESTI VABAHARIDUSLIIT MTU

Estonia

Partnerstwo

ENOROS Consulting Limited

Cypr

PROMIMPRESA SRL

Włochy

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

European Center for Quality

Bułgaria


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Izabela Warwas

warwas.izabela(at)gmail.com


Tagi: