Dziedzictwo kulturowe

ReligiTour – Wzmocnienie kompetencji i możliwości rozwoju turystyki religijnej oraz lepsza integracja i zarządzanie miejscami kultu religijnego w środowisku miejskim

Ta inicjatywa koncentruje się na opracowaniu ścieżki rozwoju holistycznego podejścia do religii i dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju turystyki religijnej, a także na rzecz lepszej integracji dziedzictwa religijnego i miejsc w środowisku miejskim i podmiejskim z możliwościami ich pełniejszej i lepszej ochrony, konserwacji i ekspozycji w sposób, który stworzy wartość dodaną (zarówno kulturowo, społecznie, jak i ekonomicznie) dla całej społeczności.  

Cel projektu

Ogólnym celem projektu ReligiTour jest wzmocnienie kompetencji i poszerzenie wiedzy pracowników akademickich w zakresie: 

 • promowania rozwoju turystyki religijnej jako strategicznej osi zrównoważonego rozwoju regionów i ich potencjału turystycznego;  
 • wspierania obywatelskiego zaangażowania w dziedzictwo religijne w środowisku miejskim jako sposobu na podniesienie świadomości i lepsze zrozumienie wspólnych wartości i zasad UE. 

Grupy docelowe

Główną grupą docelową ReligiTour są przedstawiciele środowiska akademickiego zainteresowani socjalizacją, integracją, promocją i wykorzystaniem dziedzictwa religijnego oraz rozwojem i zarządzaniem turystyką religijną. Obejmuje ona: 

 • – profesorów uniwersyteckich 
 • – młodszychi starszych asystentów
 • – badaczy uniwersyteccy 
 • – naukowców po doktoracie 
 • – doktorantów zajmujących się tematyką ReligiTour 


Rezultaty

 1. Ramy koncepcyjne – koncepcyjna ścieżka rozwoju holistycznego podejścia do turystyki religijnej i lepszej integracji dziedzictwa religijnego w środowiskach miejskich i podmiejskich.     
 2. Pakiet szkoleniowy ReligiTour z trzema elementami: 
  – Podręcznik turystyki religijnej – wysoce wyspecjalizowany materiał zawierający wskazówki z odpowiednimi podejściami do włączania obiektów, miejsc i wydarzeń religijnych do oferty turystycznej i kalendarza turystycznego miasta i regionu.
  – Podręcznik integracji miejsc kultu religijnego – również wysoce wyspecjalizowany materiał z odpowiednimi podejściami do włączenia dziedzictwa religijnego do środowiska miejskiego i podmiejskiego oraz kalendarza społecznego w celu zmaksymalizowania ich potencjału do tworzenia wartości dla społeczności lokalnych w perspektywie ekonomicznej, kulturowej i duchowej.
  – Podręcznik na temat dziedzictwa religijnego: zawierający praktyczne studia przypadków i przykłady uzupełniające treści teoretyczne w obu powyższych podręcznikach, specjalnie stworzone krótkie filmy wideo z dobrymi przykładami miejsc i miejsc religijnych, które są dobrze zintegrowane z ofertą turystyczną i / lub środowiskiem miejskim , krótkie wywiady z ekspertami w celu wyjaśnienia znaczenia, korzyści i potencjału turystyki religijnej i dziedzictwa religijnego dla pomyślnego rozwoju regionu i wspólnej przyszłości UE. 
 3. Unikalny model zintegrowanego podejścia do turystyki religijnej -podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie turystyki religijnej w celu wykorzystania jej potencjału, rozszerzenia jej roli i znaczenia w ogólnej ofercie turystycznej oraz stworzenia wartości dodanej dla społeczności lokalnej. 
 4. Unikalny model socjalizacji i integracji dziedzictwa religijnego dla środowiska akademickiego w celu zrozumienia, opracowania i nauczania praktycznych kroków w kierunku lepszej specjalizacji i integracji dziedzictwa religijnego w krajobrazie miejskim i podmiejskim oraz w kalendarzu społecznym miasta/regionu. 
 5. Przewodnik dla trenerów – Zapewni główne wytyczne dla trenerów dotyczące tego, jak przeprowadzić kurs ReligiTour i jak zaprezentować 2 modele docelowym odbiorcom. 
 6. E-platforma ReligiTour- Jej głównym celem jest stworzenie przyjaznej dla użytkownika, intuicyjnej i kompleksowej przestrzeni internetowej, która będzie wspierać wszystkie zainteresowane strony, aby dowiedzieć się więcej o rozwoju i marketingu turystyki religijnej oraz o socjalizacji, integracji i promocji miejsc kultu religijnego, tradycji i pozostałości dziedzictwa religijnego. 
 7. ReligiTour E-biblioteka która będzie zawierała mnóstwo materiałów na takie tematy jak : w jaki sposób zwiększyć osobiste i zawodowe kompetencje w zarządzaniu turystyką religijną; jak zintegrować dziedzictwo religijne w środowisku miejskim i  promować je jako część narodowej tożsamości kulturowej i historii oraz jako część wspólnego dziedzictwa UE; itp. Wartość dodana

Docenianie ludzi, miejsc i ich kultury to kluczowe aspekty przyczyniające się do realizacji wizji integracyjnej, zrównoważonej i zjednoczonej Europy. W ten sposób, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i Nowym Europejskim Bauhausem, poprzez refleksję nad praktykami i doświadczeniami związanymi z turystyką religijną, ReligiTour podniesie świadomość i obudzi przynależność społeczności do miejsc, w celu budowania zrównoważonej przyszłości. Tworzenie relacji, wymiana doświadczeń, przekraczanie barier, docenianie różnorodności i wzmacnianie roli miejsc kultu religijnego będą dalej promowane w całym projekcie. 

Wartość dodana ReligiTour polega również na tworzeniu i testowaniu innowacyjnego i wielostronnego podejścia do turystyki religijnej zarówno na poziomie lokalnym, jak i unijnym. 

W ten sposób projekt może mieć ogromny wpływ nie tylko lokalnie, ale także międzynarodowo, gdyż taka inicjatywa jest bardzo nowa i potrzebna do wzmocnienia pozycji środowisk akademickich i społeczności lokalnych. 

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. 

Czas trwania projektu:

Grudzień 2023 – Czerwiec 2026

Więcej informacji:Koordynator projektu

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Polska

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Pax Rhodopica Foundationa

Bułgaria

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

Universitatea Transilvania din Brasov

Rumunia

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Hiszpania

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

Portugalia

PANEPISTIMIO DYTIKIS ATTIKIS

Grecja


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Adam Gogacz

adam(at)gogacz.eu


Tagi: