Edukacja dorosłych (wellbeing, języki, umiejętności trenerów)

HI-GLOBE: Podkreślenie potencjału uczenia się języka angielskiego dla celów edukacji globalnej

Dlaczego?

Musimy przyznać, że żyjemy w niespokojnych czasach. Ubóstwo, nierówności, konflikty społeczno-polityczne i zmiany klimatu należą do najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy jako członkowie społeczeństwa europejskiego i obywatele globalni. W Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 określono 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów do osiągnięcia do końca 2030 roku. Agenda wzywa do zjednoczenia wszystkich organizacji: publicznych, prywatnych, NGO i obywatelskich w celu skutecznego radzenia sobie z tymi globalnymi wyzwaniami.

W trakcie poszukiwania rozwiązań wyzwań określonych jako cele zrównoważonego rozwoju międzynarodowe partnerstwo tego projektu dostrzegło, że nauka języka ma ogromny potencjał w zakresie wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, będącą globalnym wymiarem edukacji na rzecz obywatelstwa (Global Education Guidelines, 2008).

Cel projektu

Celem projektu HI-GLOBE było zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji.

Grupy docelowe:

Podstawowymi grupami docelowymi były:

  • dorośli uczący się języka angielskiego
  • nauczyciele języka angielskiego, instruktorzy, nauczyciele i nauczyciele


Rezultaty

Osiągnięte rezultaty projektu HI-GLOBE:

  • Analiza podejścia nauczycieli języka angielskiego w sektorze edukacji osób dorosłych do globalnych metod edukacyjnych w nauczaniu języków
  • Moduły HI-GLOBE opracowane na 2 poziomach (A1-2 i B1-2), z których każdy zawiera 40-godzinny kurs edukacyjny służący celom globalnej edukacji i oparty na CLIL, TBL i interaktywnej technologii cyfrowej.

Wszystkie rezultaty projektu są bezpłatne do pobrania dla wszystkich zainteresowanych.

Innowacyjność

Metodologia HI-GLOBE jest innowacyjnym sposobem nauczania języków, który nie tylko służy już jako cel, ale język staje się narzędziem do dalszej nauki różnorodnych treści, ćwiczenia umiejętności i kształtowania postaw.


Wartość dodana

Projekt wywarł pozytywny wpływ i przyczynił się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju 4.7, a mianowicie: Zapewni, że do 2030 r. WSZYSCY uczący się zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i braku przemocy, globalne obywatelstwo oraz uznanie różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Wydarzenia upowszechniające

W każdym kraju partnerskim zorganizowane zostały wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty.
Dorośli słuchacze języka angielskiego z krajów partnerskich mieli możliwość uczestniczenia w modułach pilotażowych HI-GLOBE.

Czas trwania projektu:

październik 2019 – marzec 2022

Partnerstwa strategiczne w eduakacji dorosłych

Więcej informacji:Koordynator projektu

Bahcesehir University Foundation

Turcja

Partnerstwo

Pelican Language School

Czechy

Promozione Internazionale Sicilia-Mondo

Włochy

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

European Center for Quality

Bułgaria

PROMIMPRESA SRL

Włochy


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu


Tagi: