Mając na celu promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli, Fundacja podejmuje następujące działania:

 • Rozwój współpracy międzynarodowej o szeroko rozumianym charakterze społecznym,
 • Wspieranie integracji europejskiej oraz współpracy krajowej i międzynarodowej,
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
  społeczeństwa obywatelskiego,
 • Działalność naukowa, naukowo-techniczna, edukacyjna i oświatowa oraz kulturalna,
 • Propagowanie działań wspomagających rozwój kultury demokracji,
 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej,
 • Integracja i porozumienie społeczeństw i kultur,
 • Kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie grup defaworyzowanych na rynku pracy,
 • Projektowanie i organizacja wsparcia osób dojrzałych zgodnie z ideą active ageing,
 • Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju w ramach uczenia się przez całe życie,
 • Organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w edukacji,
 • Projektowanie narzędzi, metod i technik służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych,
 • Doskonalenie procesów zarządzania organizacjami,
 • Prowadzenie badań i analiz.